Ruimtelijke ordening

BPA's: Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg zijn de voorlopers van RUP’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen. In sommige gevallen zijn deze (gedeeltelijk) al vervangen door RUP’s. Zoek ze op via: DSI – Plannen en Verordeningen (vlaanderen.be)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn vastgelegd door de gemeenteraad: DSI – Plannen en Verordeningen (vlaanderen.be)

GRS: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan is geen plan waarop elk perceel een bestemming krijgt. Het structuurplan is een beleidsdocument dat de visie weergeeft over hoe de overheid met de ruimte wil omgaan. Een structuurplan vertrekt van de bestaande toestand en formuleert een algemene zienswijze op het gebruik van de ruimte voor allerlei maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel en landbouw. De visie van een ruimtelijk structuurplan wordt concreet uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen, die wel bodembestemmingen vastleggen.

Een ruimtelijk structuurplan heeft een drieledige opbouw:

1° een informatief deel met een beschrijving van de bestaande toestand en waarin ook de problemen en moeilijkheden worden aangegeven. Klik hier om dit te raadplegen.

2° een richtinggevend deel dat de keuzes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling formuleert. Klik hier om dit te raadplegen.

3° een bindend gedeelte met daarin de bepalingen die de overheid voor zichzelf bindend vastlegt voor de planperiode en waarvan ze niet kan afwijken. Klik hier om dit te raadplegen.

Klik hier voor goedkeuring door de bestendige deputatie en de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet kaderen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan en mag er niet van afwijken.

Intergecoro: Intergemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Intergecoro is een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente en voert taken uit die beschreven staan in de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Ze kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente.

Contact

Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel – 055 43 17 57 – Gemeentehuis alle werkdagen open van 8u tot 12u en op woensdag van 16u tot 19.30u.

RUP’s: Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP’s: Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) kunnen worden geraadpleegd via: DSI – Plannen en Verordeningen (vlaanderen.be)

Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” met de effectbeoordelingsrapporten

De gemeenteraad van de gemeente Brakel stelde op 29 januari 2024 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” met de effectbeoordelingsrapporten definitief vast. De gemeenteraadsbeslissing werd door de Vlaamse Regering en de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen niet geschorst binnen de wettelijke termijn. Op maandag 15 april 2024 wordt het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De documenten van het RUP zijn raadpleegbaar op het DSI-loket: DSI – Detail – Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied (vlaanderen.be).

Notariële inlichtingen

Notariële inlichtingen zijn stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels. Wie een vastgoed verkoopt, is wettelijk verplicht deze documenten aan te vragen bij de gemeente.

Je kan de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels aanvragen via het thuisloket.

De prijzen van de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels worden bepaald in het retributiereglement.

Zoneringsgegevens

Neem een kijkje op www.geopunt.be > in de rechterkolom doorklikken naar kaarten en plaatsen > natuur en milieu en in de linker balk doorklikken naar ‘bouwen’.

  1. Landschap: ankerplaatsen, beschermde landschappen (zie hiervoor ook de website www.onroerenderfgoed.be) …
  2. Natuur: habitatrichtlijngebieden, VEN en IVON, vogelrichtlijngebieden, natuurreservaten, Ramsar-gebieden, natura2000-gebieden …
  3. Water: waterlopen, overstromingsgevoelige gebieden, richtlijnen Farys, zoneringsplan VMM, signaalgebieden, watertoets.
  4. Wegenis: Atlas der Buurtwegen, Rooilijnplannen (wil je weten of er een rooilijnplan van toepassing is in je straat? Neem contact op met sybille.coesens@brakel.be)
  5. Bodem: grondverschuivingen, erosiegevoeligheid …
  6. Onroerend Erfgoed: archeologie, beschermde stad- en dorpsgezichten, beschermde monumenten, inventaris bouwkundig erfgoed … (klik op de website van geopunt in de linkerkolom door naar ‘bouwen’).

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest