Jagen

Vlaanderen telt meer dan tienduizend jagers, waarvan het grootste deel lokaal actief is. Wat een jager of wildbeheerder wel en niet mag doen, ligt vast in de Vlaamse wetgeving. Mag een jager zomaar overal schieten? Ligt mijn huis in jachtgebied? Enkele antwoorden op vragen over de jacht.

Mag iedereen jagen?
Neen. Enkel wie eerst slaagde voor een theoretisch en praktisch examen kan een jachtverlof aanvragen. De Vlaamse overheid vraagt daarnaast ook een bewijs van goed gedrag en zeden (dus een blanco strafregister) en een medisch attest van de arts. Dat bewijst dat iemand lichamelijk en psychologisch geschikt is om een vuurwapen te gebruiken. Wie zonder een geldig jachtverlof het veld intrekt, doet aan stroperij. Dat is een illegale en dus strafbare activiteit.

Ligt mijn eigendom in jachtgebied?
Alleen op de gronden die officieel ingekleurd staan als jachtgebied mag een jager aan wildbeheer doen. Dat inkleuren gebeurt in overleg met de eigenaar van het perceel, waarbij een contract wordt afgesloten tussen beide partijen. Soms gebeurt het dat een huis toch nog ingekleurd staat als jachtgebied, maar dat is eerder het gevolg van een historische werkwijze van de administratie dan wel het resultaat van kwade wil.

Het enige dat een jager doet is dieren doodschieten?
Klopt niet. Een jager zorgt in de eerste plaats voor een geschikt leefmilieu, zodat lokale diersoorten (van wildsoorten zoals hazen, konijnen, patrijzen, reeën, wilde eenden…) zich beter binden aan de omgeving. Hoe doen jagers dat?

  • Door extra bomen en struiken te planten.
  • Door roofdieren zoals de vos te beperken. 
  • Door extra te voederen in strenge winters en extra schuilmogelijkheden te creëren.
  • Door samen te werken met landbouwers en natuurverenigingen.

Pas wanneer een lokale diersoort op getalsterkte staat, zal de jager een aantal exemplaren oogsten. Maar nooit meer dan nodig en altijd met het oog op de toekomst.

Ik hoor schoten buiten het traditionele jachtseizoen. Kan dat?
Ja. Naast ‘reguliere jacht’ laat Vlaanderen ook ‘bijzondere jacht’ en ‘bestrijding’ toe. Dan krijgt de jager een uitzondering van de overheid om buiten het traditionele jachtseizoen (ongeveer van september tot eind december) bijvoorbeeld het aantal konijnen, everzwijnen of houtduiven te beheren. De reden voor die uitzondering is meestal wildschade aan landbouwgewassen of ecologisch kostbaar gebied.

Die beheeractiviteiten mogen zowel tijdens de week als het weekend en op feestdagen plaats-vinden.

Mag een jager aan mijn huis postvatten?
Een jager mag op de percelen waarvoor hij jachtrechten heeft, jagen tot tegen de woningen en afsluitingen op voorwaarde dat hij niet vuurt in een straal van 150 meter in de richting van een huis.

Als je ongeoorloofde activiteiten of incidenten opmerkt, moet je eerst de politiediensten verwittigen. Ook kan je de natuurinspecteur van Agentschap voor Natuur en Bos op de hoogte brengen.

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest