Wonen

Huren

Huren

Privé huren

Als je een woning wilt huren of verhuren dan moet er tussen de huurder en verhuurder een huurcontract opgemaakt zijn. Dit huurcontract moet opgesteld zijn volgens de geldende wetgeving en bovendien ook ondertekend worden door beide partijen.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur:

  • Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet (meer info).
  • Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden (meer info).

Sociaal huren

Met de stijging van de huurprijzen van huurwoningen de laatste jaren is het vinden van een betaalbare huurwoning soms een hele opdracht. Een sociale huurwoning is voorbehouden voor burgers die daar het meeste nood aan hebben. Bijgevolg heeft niet iedereen hier recht op.

Wil je weten of je recht hebt op een sociale huurwoning, neem dan zeker een kijkje op de website van Wonen Vlaanderen.

Begeleiding, vragen of klachten rond huren?

Begeleiding en vragen

Wens je een sociale woning of appartement te huren of te kopen? Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt? In welke gemeente zijn er sociale woongelegenheden? Waar en hoe kan je je inschrijven? Kan je een sociale lening bekomen?

Klik hier voor de website van de SHV Vlaamse Ardennen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de sociale dienst.

Klachten rond woningkwaliteit

Je kan een woningonderzoek aanvragen via de gemeente als je klachten hebt over je woning in die mate dat de leefbaarheid en de veiligheid niet meer in orde is. De huisvestingsambtenaar van de gemeente zal jouw vraag doorsturen naar de bevoegde dienst van Wonen Vlaanderen. De woningcontroleur zal dan met jou een afspraak maken en de woning komen onderzoeken. De gemeente ontvangt na het woningonderzoek een technisch rapport met de bevindingen. Indien de woning in aanmerking komt voor een ongeschiktheids- of een onbewoonbaarheidsprocedure zal de woninginspecteur dit meedelen aan de gemeente. Het is de bevoegdheid van de gemeente om dit verder op te volgen en te begeleiden.

Wens je een woningonderzoek aan te vragen, klik dan hier voor het elektronische aanvraagformulier.

Aanpak van overlastsituaties

Wens je een geval van geurhinder te melden of ken je een pand waar de hygiëne in het gedrang komt? Is de situatie in die mate ernstig dat de veiligheid en/of de gezondheid van de bewoners en/of omwoners in het gedrang komt dan kan je contact opnemen met de milieudienst van de gemeente Brakel.

Verhuren

Verhuren

Heel wat mensen huren of verhuren een woning, appartement of studio. Tussen de eigenaar en de huurder wordt dan een huurovereenkomst afgesloten. De inhoud van dit huurcontract moet overeenstemmen met de wettelijke bepalingen van de woninghuurwet.

De huurwet streeft naar een evenwicht tussen de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.

Rechten en plichten

Als verhuurder heb je bepaalde rechten en plichten, maar je kan ook beroep doen op bepaalde voordelen en premies.  Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden.

Als je een woning wil verhuren, moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.  De belangrijkste zijn:

– minimale voorzieningen zoals keuken, toilet, bad of douche en gootsteen
– drinkbaar water
– structurele stabiliteit van het gebouw
– veiligheid van trappen
– veiligheid van de gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallatie.
– verluchtingsmogelijkheid
– natuurlijke verlichting
– vrije toegankelijkheid
– geen vochtproblemen
– rookmelders geïnstalleerd

De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud afgeven aan de huurder.

Voor je de woning te huur aanbiedt, moet je als eigenaar ook een EnergiePrestatieCertificaat kunnen voorleggen.  Dit geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. Je vindt een modelcontract voor de verhuring van een hoofdverblijfplaats (voor negen jaar of voor een korte duur). Het huurcontract moet geregistreerd worden in een registratiekantoor binnen de twee maand na het afsluiten ervan. 

De huurprijs wordt ook in het contract vastgelegd.  Deze huurprijs mag jaarlijks geïndexeerd worden.

Sinds 1 januari 2014 kan je je aansluiten bij het huurgarantiefonds.  Dat fonds beschermt verhuurders tijdelijk tegen inkomensverlies, als de huurders de huur niet meer zouden kunnen betalen.

Woningkwaliteit

Woningkwaliteit

Leegstand

Leegstaande gebouwen zijn gebouwen die meer dan één jaar niet conform hun bestemming zijn gebruikt. Eerst worden deze gebouwen opgenomen in een inventaris aan de hand van een administratieve akte die opgestuurd wordt naar de eigenaar(s).

Volgens het decreet grond- en pandenbeleid (GDP) houdt de gemeente een register van leegstaande gebouwen bij en voert jaarlijks een nieuwe screening naar leegstaande panden. Het doel is om leegstaande panden in kaart te brengen en de eigenaars aan te sporen de panden opnieuw in gebruik te nemen (verhuren, verkopen,…).

Is jouw pand opgenomen in het leegstandsregister en wens je meer info hierover dan kan je altijd contact nemen met onze bevoegde dienst. Wens je het pand te verbouwen, uit te breiden,… of overweeg je de functie van het pand te veranderen (van woonfunctie naar B&B, taverne,…) maar weet je niet wat de mogelijkheden zijn en welke vergunningen je hiervoor dient aan te vragen? Neem in dit geval gerust contact op met onze dienst stedenbouw.

Ongeschikt/onbewoonbaar

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar.

Iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen. Deze heffing wordt geïnd door Wonen Vlaanderen. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Een woningonderzoek kan aangevraagd worden via de gemeente of in het geval van een huursubsidie bij Wonen Vlaanderen. De woningcontroleur van Wonen Vlaanderen zal contact nemen met de huurder en het tijdstip van controle mededelen. De eigenaar mag hierbij aanwezig zijn maar indien de huurder dit niet wenst kan de toegang tot de eigenaar tijdens het onderzoek geweigerd worden.

Na het onderzoek wordt de gemeente op de  hoogte gebracht van het resultaat door middel van een technisch rapport van de woning. Het is de taak van de gemeente om zowel de aanvrager (huurder) als de eigenaar op de hoogte te brengen van het resultaat.

De gebreken opgesomd in het technisch verslag van Wonen Vlaanderen worden opgedeeld in twee categorieën, zware en lichte gebreken.
Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico’s op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, …
Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, …

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met Sarah Van Muylem (sarah.vanmuylem@brakel.be – 055 75 57 79).

 

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest