Erosiebestrijding

Wat

In 2004 besliste de gemeente te starten met de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. Bepaalde delen van onze gemeenten kennen in geval van zware regenval erosieproblemen.

Als gevolg van watererosie treden modderstromen op ter hoogte van wegen, grachten, beken, weiden en akkers. Soms worden ook woningen bedreigd of getroffen. Anderzijds zijn er belangrijke problemen van oevererosie langs waterlopen en slibafzetting in waterlopen of wachtbekkens.

Ernstige bodemerosie leidt niet alleen tot hinder en financiële schade voor de burgers en de maatschappij. Het betekent ook voor de landbouw op akkers een geleidelijk verlies van de vruchtbare toplaag van de bodem. Dit is niet wenselijk voor een duurzame landbouwontwikkeling.

Wat is een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

In het erosiebestrijdingsplan worden de bodemerosieproblemen en de eventueel bijhorende modderoverlast, de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak beschreven.

Het volledige plan ligt ter inzage bij de milieudienst.

Aanpak

Voor een groot deel van de in het plan voorgestelde maatregelen kan de landbouwer subsidies verkrijgen via een systeem van beheerovereenkomsten. Op een aantal plaatsen werden zo grasbufferstroken voorzien.

Bij bepaalde knelpunten kan de gemeente zelf initiatieven nemen.

Een eerste groter dossier erosiebestrijdingswerken wordt aangepakt ter hoogte van de Fayte.

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest