Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De Provincie zet met het klimaatplan concrete stappen om klimaatneutraal én klimaatbestendig te worden.

Als enthousiasmerende regisseur die samenbrengt, motiveert en ondersteunt, doet de Provincie dit samen met alle Oost-Vlaamse betrokkenen.

Het klimaatplan

Klimaatplan met lef!

Eén jaar… dat is de strakke deadline die Brakel kreeg om een klimaatplan mee uit te werken. Een plan met de ambitie om de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Een intensief participatietraject en bijna één jaar later, ligt een regionaal en lijvig klimaatplan op tafel om goedgekeurd én uitgevoerd te worden.

Met dit plan toont Brakel het klimaatgezonde engagement dat we samen met twaalf andere steden en gemeenten uit de regio hebben opgenomen in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en studiebureau Zero Emission Solutions (ZES).

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst

Het is een plan met lef geworden. Doorheen het afgelegde traject werd immers duidelijk dat er een echte kentering moet komen om de ambitieuze doelstellingen te behalen tegen 2030: 40% minder CO2-uitstoot tegenover 2011 en een adaptatieplan om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De doelstellingen liggen echter niet zomaar binnen handbereik. We moeten durven breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan actie ondernemen. Met een doordachte en doorgedreven visie onze manier van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren aanpakken.

Voor de realisatie van deze omslag dragen we allemaal een verantwoordelijkheid: de gemeente Brakel en andere overheden, inwoners, bedrijven, architecten, landbouwers, verenigingen, … Omdat we er ook allemaal bij winnen! Nu actie ondernemen betekent een gezondere leefomgeving, vlot en bereikbaar openbaar vervoer, veilige fietsinfrastructuur, groenere woonkernen, lagere energie-uitgaven, minder overstromingen, erosie voorkomen, …

Bekeken door een realistische bril

Studiebureau ZES berekende twee mogelijke pistes om de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te realiseren: 100% inzetten op energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik of 100% benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Dit levert een CO2-besparing op van respectievelijk 40% en 24,2%. In theorie! Want 100% inzetten op één van beide pistes is onhaalbaar. Daarom kiezen we samen met de andere partners in dit project bewust voor een combinatie van energiebesparing en hernieuwbare energie.

Grafiek: doelstelling, technisch reductie potentieel energiebesparing (EE) en hernieuwbare energie (HE) en geschatte besparing door uitvoering van de acties in dit klimaatplan.

20 prioriteiten

Maar hoe pakken we dit titanenwerk aan? Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen maakt de strategie concreet.

Samen met de andere partners in het project, kwam Brakel tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.

Zo willen we in de regio bijvoorbeeld inzetten op:

  • De energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen verbeteren door bijvoorbeeld. hoogrendementsbeglazing te plaatsen, over te schakelen van stookolie naar aardgas, de verlichting te optimaliseren, …
  • Scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal betrekken door bv. scholen energiecoaching aan te bieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen voor (jeugd)verenigingen te stimuleren, …
  • Een duurzamer woonbeleid door bijvoorbeeld co-housing te stimuleren, leegstaande woningen te vermijden, conformiteitsattesten of EPC in te zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), …
  • Productie van stroom via zonnepanelen of windturbines door bijvoorbeeld sensibilisatie rond zonne- en windenergie, in te zetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek te gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, …
  • Blauwgroene netwerken creëren door bijvoorbeeld meer natuurgebieden te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden, ontharden aanmoedigen, …

En nu … actie!

Hoe zorgen we ervoor dat dit lijvige resultaat niet bij theorie blijft? Door onze voorbeeldfunctie als gemeente op te nemen en dit plan in de eerste plaats goed te keuren op het volgend college en gemeenteraad. Door samen met de partners aan de kar te blijven trekken. Door samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen in actie te schieten. Door een klimaatgezonde reflex te ontwikkelen bij alles wat we doen. Kortom, nu volop inspanningen leveren om er tegen 2030 de vruchten van te plukken.

Meer informatie bij onze milieudienst!

Het klimaatplan - 2022

Wil je weten welke klimaatacties in Brakel ondernomen worden om de CO₂-uitstoot te (helpen) verminderen en je als inwoner ook te beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast? Op de KLIMAATKAART die streekintercommunale SOLVA ontwikkelde, worden al die acties gevisualiseerd. En ook wat de reductie van de CO2 betreft, kan je bekijken of we samen nog op koers zitten.

Brakel ondertekende enkele jaren geleden het Burgemeestersconvenant, net zoals alle 20 andere Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Samen met hen engageren we ons om de CO₂-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te verminderen. We willen je als burger ook beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarvoor werden klimaatplannen opgemaakt en al heel wat initiatieven genomen, samen met inwoners, bedrijven, organisaties en scholen.

Welke heel concrete inspanningen dat zijn, kan je op de KLIMAATKAART bekijken. Ook de klimaatacties van andere actoren en van andere gemeenten komen aan bod. Elke actie bevat een fiche met meer uitleg.

Wil je te weten komen of je gemeente op koers zit? Op de KLIMAATKAART kan je ook de evolutie van de CO₂-uitstoot van alle Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten t.o.v. het referentiejaar 2011 bekijken.

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest