Volg hieronder informatie voor de verkiezingen van zondag 13 oktober 2024.

Klik hier voor de site van de Vlaamse overheid met meer (algemene) info.

26 april 2024 – Besluit Vlaamse Regering

Op 14 februari 2024 zijn de bevolkingscijfers per gemeente op 1 januari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op basis van deze cijfers stelt de Vlaamse Regering de aantallen mandatarissen vast die op 13 oktober 2024 moeten worden verkozen en de aantallen mandatarissen die daarna moeten verkozen worden voor de nieuwe bestuursperiode.

Het gaat om de aantallen te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente; te verkiezen schepenen, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau in de gemeente Voeren en in de faciliteitengemeenten rond Brussel, en de schepenen in de andere gemeenten van het Vlaamse Gewest; te verkiezen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente; te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict in de nieuwe gemeente Antwerpen en te verkiezen stadsdistrictsraadsleden van de nieuwe stadsdistricten in de nieuwe gemeente Antwerpen; en te verkiezen provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict. Hierbij wordt rekening gehouden met de (geplande) samenvoegingen van gemeenten.

Klik hier voor het overzicht.

10 juni 2024 – Besluit College van burgemeester en schepenen betreffende “Meerjarenplan 2026-2031. Omgevingsanalyse.”

Het meerjarenplan van een lokaal bestuur bevat de planning van het beleid en de financiën voor 6 jaar. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De vorm en inhoud van het meerjarenplan moet, bovenop de algemene voorwaarden voor beleidsrapporten, voldoen aan een aantal specifieke regels.

Het is een verplichting dat een omgevingsanalyse onderdeel moet zijn van de bijlagen bij het meerjarenplan. Op de site van de VVSG is hierover te vinden:

“Het kan dienen als instrument om de nodige beleidskeuzes te maken. De omgevingsanalyse is dan ook geen doel op zich, maar een middel om tot een goed doordacht lokaal beleid te komen.

De omgevingsanalsyse is het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenplan. Daarom is ze best ten laatste tegen eind 2024 klaar. Op die manier kan ze ook meteen meegegeven worden aan de nieuwe bestuursploeg.”

Klik hier voor de externe omgevingsanalyse.

24 juni 2024 – Besluit college van burgemeester en schepenen betreffende inschrijving EU-burgers op kiezerslijst

Op 13 oktober 2024 vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. De burgers van de lidstaten van de Europese Unie die geen Belg zijn, kunnen zich laten registreren als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezing als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente op 1 augustus 2024
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten op 13 oktober 2024
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 13 oktober 2024
 • Ten laatste op 31 juli 2024 de aanvraag tot inschrijving hebben ingediend

24 juni 2024 – Besluit college van burgemeester en schepenen betreffende indeling kiezers in geografische kiesgebieden

Op 5 december 2023 verscheen het decreet tot wijziging van het LPKD van 8 juli 2011. Daarmee wordt artikel 23 van het LPKD gewijzigd en moet het college van burgemeester en schepenen voortaan de kiezers in stemafdelingen indelen op basis van geografische deelgebieden.

Het doel van deze indeling is om fijnmazigere stemresultaten te bekomen. Bij een stemming op papier worden de stemresultaten, naast het gemeenteniveau, niet bekendgemaakt per stembureau, maar per telbureau. Een telbureau telt in principe de stemmen van 3 stembureaus waarvan de stemafdelingen geografisch aan elkaar grenzen.
Het staat het college vrij om deze geografische deelgebieden te bepalen bv. wijk, gehucht, deelgemeente, …

Heden adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur echter om verder te verfijnen en kiezers van aaneensluitende straten in hetzelfde stembureau te laten stemmen. Dit wil zeggen dat de indeling van de kiezers op niveau van het stembureau zou dienen te gebeuren en niet op niveau van het geografisch deelgebied. Daarom werd de indeling van de kiezers in Brakel volledig opnieuw gemaakt.

 

Een voorstel van de nummering van de 16 stembureaus gekoppeld aan het geografisch deelgebied, een overzicht van de indeling van de straten over de stembureaus heen, de voorstelling van de regio’s van de kiezers per stembureau op kaart en een recente simulatie van het aantal kiezers per stembureau werd opgemaakt.

 

Nummer Naam stemafdeling
 1  Brakel-001-Opbrakel-Zegelsem
 2  Brakel-002-Opbrakel-Zegelsem
 3  Brakel-003-Opbrakel-Zegelsem
 4  Brakel-004-Elst-Michelbeke-Oudenhove
 5  Brakel-005-Elst-Michelbeke-Oudenhove
 6  Brakel-006-Elst-Michelbeke-Oudenhove
 7  Brakel-007-Everbeek-Parike
 8  Brakel-008-Everbeek-Parike
 9  Brakel-009-Everbeek-Parike
 10  Brakel-010-Nederbrakel
 11  Brakel-011-Nederbrakel
 12  Brakel-012-Nederbrakel
 13  Brakel-013-Nederbrakel
 14  Brakel-014-Nederbrakel
 15  Brakel-015-Nederbrakel
 16  Brakel-016-Nederbrakel

 

1 juli 2024 – start sperperiode

De sperperiode is de periode, voorafgaand aan de verkiezingen, waarin beperkingen worden opgelegd voor het voeren van de verkiezingscampagnes. De sperperiode voor de lokale en provinciale verkiezingen begint op 1 juli 2024 en eindigt op 13 oktober 2024, de dag van de verkiezingen.

Klik hier voor meer informatie

1 juli 2024 – plaatsing gemeentelijke aanplakborden

De gemeente voorziet in gratis aanplakborden; zodra de volgnummers van alle lijsten zijn gekend en dit op onderstaande locaties

 

1° Nederbrakel – Serpentestraat

2° Nederbrakel – Geraardsbergsestraat thv gewezen zwembad

3° Parike – Peperendaalwijk

4° Everbeek – rondpunt Molenstraat – Klaaie

5° Everbeek – Muiterij thv gemeentelijk onderwijs

6° Michelbeke – Meierij thv Ruiterij

7° Elst – hoek Lepelstraat – Sint-Apolloniastraat

8° Zegelsem – hoek Teirlinckstraat-Oudenaardsestraat

9° Opbrakel – Sint-Martensstraat thv kerk

1 augustus 2024 - Besluit college van burgemeester en schepenen betreffende afsluiten kiezerslijst

In voorbereiding

19 augustus 2024 – Besluit College van burgemeester en schepenen betreffende feitelijke kiezerslijst

In voorbereiding

19 augustus 2024 – Besluit College van burgemeester en schepenen betreffende bezorgen digitale kiezerslijst aan voordragers kandidatenlijst

In voorbereiding

31 augustus 2024 - Deadline om kiezerslijsten, ingedeeld per stemafdeling, aan magistraat te bezorgen

In voorbereiding

31 augustus 2024 - Deadline om kiezerslijst op te stellen met de toestand op 1/8/202

In voorbereiding

31 augustus 2024 - Deadline om twee kiezerslijsten aan magistraat te bezorgen: een voor aanwijzing voorzitters van stem- en telbureaus en bijzitters van telbureaus; + een voor aanwijzing bijzitters stembureaus

In voorbereiding

31 augustus 2024 - Deadline om kiezers over stemafdelingen te verdelen en indeling aan provinciegouverneur te bezorgen

In voorbereiding

5 september 2024 – Webinar installatievergadering

Op donderdag 5 september is er vanuit Vlaanderen een webinar over de installatie van de lokale bestuursorganen na de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024. Dit webinar is gericht op politieke partijen, fracties, kandidaten en iedereen die geïnteresseerd is in de installatie van de lokale bestuursorganen.

Tijdens het webinar is er een toelichting bij alle relevante aspecten die verband houden met de installatie van de nieuwe bestuursorganen. Er wordt dieper ingaan op de volgende topics:

 • het initiatiefrecht: wat is het, wie krijgt het en waartoe kan het leiden?
 • de bijeenroeping en datum van de installatievergadering
 • de agenda van de installatievergadering
 • de onverenigbaarheden
 • de mogelijkheid om als gezamenlijke lijst in twee fracties te splitsen en de gevolgen daarvan
 • de vaststelling en het belang van de fractiegrootte
 • de indiening van de akte van voordracht voor de voorzitter van de gemeenteraad, de schepenen, de voorzitter en de leden van het BCSD
 • de aanduiding van de burgemeester overeenkomstig de nieuwe regeling
 • de akte van opvolging van een burgemeester

Let op: dit webinar zal niet ingaan op de regelgeving rond de kandidaatstelling, de organisatie van de lokale verkiezingen zelf, de verboden campagnemiddelen of de (aangifte van de) verkiezingsuitgaven. De focus ligt volledig op wat er na de lokale verkiezingen komt.

Klik hier om in te schrijven: Webinar over de installatievergadering | Vlaanderen.be

 

Pin It on Pinterest