Rioolbeleid – zoneringsplan

Verschillende wetten legden de basis voor de bescherming van ons oppervlaktewater tegen verontreiniging: enerzijds is er de wet van 16 maart 1971, anderzijds zijn er de Europese waterrichtlijnen. Zo verplichtte de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater de lidstaten om tegen eind 2005 al het stedelijk afvalwater te collecteren en te zuiveren.

De Europese richtlijnen werden in Vlaanderen vertaald naar concrete maatregelen in het Vlaamse Reglement op de Milieuvergunning. Vlarem II bepaalt aan welke voorwaarden de lozing van afvalwater moet voldoen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lozingen in de openbare rioleringen (in zuiveringszone A, B of C) en lozingen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater.

Deze indeling in A-B-C zones had echter als nadeel dat ze afhankelijk was van de vooruitgang van de investeringsprogramma’s en dus wijzigde in de tijd. De indeling bood dan ook onvoldoende rechtszekerheid voor de betrokken bedrijven en particulieren; soms was men genoodzaakt om te investeren in een IBA, die naderhand onnodig bleek.

Daarom zocht de overheid al langer naar een andere manier van zonering. De zoneringsplannen bieden hierop het antwoord.

Op 10 maart 2006 is het besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen’ goedgekeurd. Hiermee kregen de zoneringsplannen wettelijke grond.
Het zoneringsplan van Brakel is van kracht sinds 7 september 2008. De onderstaande link verwijst naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij waar u bij het geoloket het zoneringsplan kan opladen. Het geeft aan in welke zones nog riolering zal worden aangelegd en waar het is aangewezen om een individuele behandeling voor afvalwater of IBA te plaatsen. Je kan het zoneringplan raadplegen via  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml

Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsnet op privaat domein

Onkosten voor afkoppelingswerken worden ingediend via FARYS webformulier “aanvraag financiële tussenkomst afkoppelingswerken”: https://www.farys.be/nl/formulier/aanvraag-financiele-tussenkomst-afkoppelingswerken 

Aan de eigenaars van gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 oktober 1999 en welke afkoppelingswerken uitvoeren, wordt een subsidie verleend ten bedrage van 50% van de aanvaarde kosten inclusief btw en met een maximum van € 1.500 en dit onder volgende voorwaarden:

1° de eigenaar moet geldige facturen van de werken en/of materialen voorleggen

2° de afkoppelingswerken worden uitgevoerd ingevolge de uitvoering van rioleringswerken in de voorliggende weg

3° de werken worden uitgevoerd in overeenstemming met het afkoppelingsplan opgemaakt door de TMVW-AquaRio

4° de eigenaar verleent toestemming om de werken te controleren en op te meten

5° de premie wordt enkel uitbetaald na goedkeuring door de TMVW-AquaRio van de uitgevoerde werken

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest