Aanvraagformulier toelating gebruik vogelschrikkanon

  Gegevens aanvrager

  Gegevens locatie

  Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden:

  1° Het gebruik van vogelschrikkanonnen is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Dit gebeurt door middel van de daartoe voorziene formulieren, te verkrijgen op het gemeentehuis;

  2° De loop van het kanon mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning

  3° de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis; waar mogelijk dient een grotere afstand in acht te worden genomen.

  4° de nodige maatregelen en voorzorgen moeten genomen worden om te voorkomen dat de uitoefening van andere normale beroepsactiviteiten onmogelijk wordt gemaakt.

  5° de tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen

  6° bij het veldkanon dient geplaatst te worden
  * een geplastificeerd exemplaar van de vergunning
  * een vlag, bord of paal, die voldoende ver boven de gewassen uitsteekt

  7° In afwezigheid aan een machtiging, wordt bewarend beslag gelegd op het vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten.

  8° Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht van de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend.

  9° Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende:
  - de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 20.30u en 6.00u
  - de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 19.00u en 7.00u.

  10° De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van het reglement of het bestaan van overmatige hinder wordt vastgesteld;

  11° Bij gebreke aan een machtiging kan bewarend beslag gelegd worden op het vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten.

  12° De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie.

  Menu

  Contact

  Omgeving
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  Stedenbouw
  055 43 17 58
  055 31 87 58
  omgeving@brakel.be

  Milieu
  055 43 17 60
  055 31 87 58
  milieu@brakel.be

  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest