Wettelijk samenwonen

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze verklaring mag niet verward worden met een samenlevingscontract afgesloten voor een notaris.

Deze verklaring kan afgelegd worden door 2 personen ongeacht hun geslacht en ongeacht familiale banden.

De verklaring wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake wettelijke samenleving en maakt in bevestigend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

Het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning veronderstelt dat de partijen juridisch bekwaam zijn om contracten aan te gaan, en dat zij niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning. Het statuut van wettelijke samenwoning dat niet kan gelijkgesteld worden met een huwelijk, brengt niettemin bijzondere rechten en verplichtingen mee. Het staat partijen vrij om al dan niet een samenlevingscontract af te sluiten voor een notaris.

De wettelijke samenleving houdt op:

  • wanneer een van de partijen overlijdt
  • wanneer een van de partijen huwt
  • bij opzegging ervan door onderlinge toestemming
  • bij eenzijdige opzegging door een van de partijen

Partijen moeten wel op hetzelfde adres samenwonen en moeten zich samen aanbieden op de dienst bevolking.

Menu

Pin It on Pinterest