Wilsverklaring over het levenseinde

Steeds meer mensen denken na over hun levenseinde, over wat ze wel of niet meer willen op het moment dat ze dat zelf niet meer kenbaar kunnen maken.
Dit proces noemt men voorafgaande zorgplanning.

 

De wetgever heeft vijf documenten voorzien die je de gelegenheid bieden om je afdwingbare wensen bij je levenseinde op papier te zetten.

  1. De negatieve wilsverklaring of het levenstestament
  2. De voorafgaande wilsverklaring euthanasie
  3. De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  4. De verklaring inzake orgaandonatie
  5. Document om je lichaam te schenken aan de wetenschap

Voor meer informatie kan je doorklikken op voorafgaande zorgplanning.

Registratie wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

De registratie van een wilsbeschikking inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat je bij de dienst burgerlijke stand kan afhalen. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden ten overstaan van twee getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Deze getuigen moeten zich niet persoonlijk aanbieden op het gemeentehuis. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:
• Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
• Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Verklaringen met een beperkte geldigheid kunnen omgezet worden naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. Je ontvangt een ontvangstbewijs na registratie.

Menu

Pin It on Pinterest