Het graf van de familie De Couvreur – Van De Pontseele – locatie A – 4 – 46-47-48

Het graf van de familie Victor De Couvreur-Van De Pontseele is een grote grafkelder. Op de dekplaat is een deksteen aangebracht waarop, op een hoopje stenen, de helm van Gilbert De Couvreur is afgebeeld. Die helm rust op een sabel (officier) en een bebladerd takje.

Victor De Couvreur was schoenmaker op “De Plaats” te Everbeek-Beneden. Hij was de zoon van Jean Baptist en Celina Denooze. Hij huwde met Maria-Theresia Van De Pontseele, dochter van Jean Baptist, kuiper, en Sophie De Bleeker en ze kregen drie zonen.

De zoon Gilbert De Couvreur was onderwijzer. Dat hij een goede student was blijkt ook uit een artikel in De Beiaard: “Gilbert De Couvreur krijgt na eene proef van het Fonds der meest begaafden te Aath, een studiebeurs van 1.700 fr. om zijne studien voor onderwijzer voort te zetten. De jonge laureaat voltrok zijn lagere klassen in de gemeenteschool, en bereidde zich verder in het college van Edingen. Ouders stemt dit niet tot nadenken? Vermogen onze plaatselijke scholen niet wat andere kunnen? Laat uwe meesteressen en meesters de voldoening uwe kinderen te onderwijzen.”

Gilbert deed zijn legerdienst als Kandidaat Reserveofficier en was na zijn dienst onderluitenant in de reserve. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940, werd hij opgeroepen als onderluitenant bij het 24ste Linieregiment. Hij is gesneuveld te Heule op 24 mei 1940. 

Menu

Pin It on Pinterest