Adviesraden

De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten.

De gemeenteraden hebben veel vrijheid bij de oprichting van adviesraden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bevat een kaderregeling. Het bepaalt twee voorwaarden:

  • ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen;
  • gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.

De gemeenteraden kunnen bij reglement bepalingen opnemen over:

  • de samenstelling van de raden;
  • de representativiteit in de raden;
  • de werking van de raden.

De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak. Zij kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem.

Menu

Pin It on Pinterest