De gemeente en ocmw-raad

De gemeente- en ocmw raad (lees verder als “raad” zijn in feite het parlement van gemeente en ocmw: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste beslissingen  De raad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van raadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen/vast bureau. De belangrijkste beleidsdocumenten in de schoot van het bestuur zijn het meerjarenplan (2020-2025) en het budget (jaarlijks).

De raad vergadert in principe iedere maand, op een maandag en dit om 20 uur. Deze raadsvergaderingen gaan door in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld. De besluiten van de raad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in bestuursdocumenten, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur invullen via het thuisloket.

Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Gemeente Brakel – Tav het secretariaat – Marktplein 1 – 9660 Brakel

Pin It on Pinterest