College van burgemeester en schepenen – Vast bureau

Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur invullen op https://www.brakel.be/aanvraag-passieve-openbaarheid-van-bestuur/

Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Gemeente Brakel – T.a.v. het secretariaat – Marktplein 1 – 9660 Brakel

Tijdens de installatievergadering van 11 januari 2019 kozen de raadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’). Het college treedt ook op als Vast bureau voor het OCMW.

Naast de burgemeester zijn er in Brakel 5 schepenen.  Het college komt wekelijks samen op maandagnamiddag.

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de raad en het uitvoeren van raadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het budget.

Het college kan enkel samen beslissen. Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling.

Pin It on Pinterest