Het gemeentebestuur van Brakel wil een oplossing vinden voor de huidige problematiek van zonevreemde bedrijven in de gemeente d.m.v. de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft tot doel rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die vandaag zonevreemd gelegen zijn of dit kunnen worden door uitbreiding. Met zonevreemd wordt bedoeld dat het bedrijf niet gelegen is in een daartoe bestemde zone op het gewestplan. Zonevreemd wil echter niet zeggen dat het bedrijf op zijn huidige locatie niet gewenst zou zijn. In het ruimtelijk uitvoeringsplan zal onderzocht worden onder welke voorwaarden zonevreemde bedrijven kunnen behouden blijven op hun huidige locatie en welke de uitbreidingsmogelijkheden zijn. Let wel, enkel hoofdzakelijk vergunde bedrijven kunnen in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgenomen.

Alvorens tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven over te gaan zal vooreerst een grondige inventaris en voorstudie gebeuren. Voor het welslagen van het plan is het noodzakelijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Daarom wordt aan alle (mogelijks) zonevreemde bedrijven gevraagd om een enquête volledig en correct in te vullen, en terug te bezorgen aan de gemeente voor 15 juni 2024 (e-mail: omgeving@brakel.be). Indien je vragen hebt bij het invullen van deze enquête (incl. begeleiding) kan je contact opnemen met de dienst omgeving. U kan eenvoudig online een afspraak maken via www.brakel.be.

Download hier de enquête

Pin It on Pinterest