Vacature: Gemeente Brakel zoekt Deskundige mobiliteit.

De gemeente Brakel gaat op zoek naar een deskundige mobiliteit (contractueel, 2 jaar; met mogelijkheid tot onbepaalde duur na selectie).

Dit voor een indiensttreding op korte termijn.

Kandidaten dienen een gemotiveerd schrijven met bijhorend C.V. tegen uiterlijk 15 januari 2021 over te maken aan tamara.verspeeten@brakel.be

Voor meer informatie over de functie: Jürgen De Mets – Algemeen Directeur – Tel.: 055 43 17 50 – jurgen.demets@brakel.be

Hieronder de functiebeschrijving.

NIEUW Functiebeschrijving : Hoofddeskundige mobiliteit

Functiebenaming                  Hoofddeskundige mobiliteit

Afdeling                                 

Dienst                                    Openbare werken

Directe chef                           Algemeen directeur

Niveau/Rang                         Niveau B rang Bx

Graad                                     Administratief

Functiebeschrijving

Doel van de functie

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitszorg en de ambtelijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het duurzaam lokaal verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Je werkt mee aan een aangenaam, veilig en leefbaar verkeers- en mobiliteitsplan hebt een regierol en creëert een dynamische samenwerking om de mobiliteitsvraagstukken in Brakel op te lossen;

Je vormt een gefundeerde visie en adviseert aan het beleid en informeert en sensibiliseert de burgers

Resultaatsgebieden

1° Mobiliteitsbeleidsplan

 • Uitvoeren van mobiliteitstoets
 • Opstellen mobiliteitsplan
 • Deelnamen aan PAC
 • Organiseren van participatietrajecten
 • Secretaris van gemeentelijke begeleidscommissie.
 • Overleg met partners (politie; de lijn, AWV,..)

2° Verkeersplanologie

 • Simulaties maken
 • Mee instaan bij opmaak planningsinstrumenten: mobiliteitsplan, verkeersbeleidsplannen, circulatieplannen, fietsnetwerken,…

3° Mobiliteitsbeleid en beleidskaders

 • Adviseren en faciliteiten mobiliteitsbeleid
 • Implementatie en opvolgen mobiliteitsbeleid

4° Verkeerspsychologie en sensibilisering en gedrag

 • Sensibiliseringsacties uitwerken
 • Educatieve projecten uitwerken

5° Verkeerstechniek

 • Voorstellen van verkeersinfrastructuur, inrichtingsplannen
 • Adviseren inrichting openbare ruimte vanuit verkeerstechnische invalshoek

6° Studies en onderzoek

 • Uitvoeren van metingen ifv mobiliteitsstudies
 • Onderzoek naar verkeersleefbaarheid, parkeeronderzoek, snelheidsonderzoek,..

7° Netwerking, sensibilisering en participatie

 • Netwerk met De Lijn, NMBS, MOW, provincie, AWV, FOD Mobiliteit

8° Investeringen in verkeer en mobiliteit

 • Waken over het opstellen en opvolgen van budgetten/meerjarenplan.
 • Opvolging uitvoering investeringsprojecten (fietsvoorzieningen, markeringen, signalisatie,…)

9° Kwaliteit en dataverzameling

 • Raadplegen, invoeren en actualiseren van data in GIS, GIPOD
 • Werken met GIS-toepassingen rond verkeersborden, markeringen, parkeerplaatsen, signalisatie (verkeersbordendatabank)

Verruimende bepaling:

Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.

Opmerking:

Het is de bedoeling om:

 • via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 • de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.

Functieprofiel

Kennisvereisten

 • Goede kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet,..)
 • Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 • Grondige kennis van de software van de afdeling
 • Grondige sectorkennis
 • Grondige kennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid
 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben

Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)

 • Motiveren
 • Adviseren
 • Effectief presenteren en communiceren
 • Conceptueel denken
 • Objectieven stellen
 • Projectmanagement
 • Oordeelsvorming
 • Verantwoordelijkheid opnemen
 • Initiatief nemen

Gedrag, inzet en attitude

 • Vaardigheden
 • Correcte en systematische aanpak
 • Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 • Vertrouwd zijn met automatisatie
 • Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 • Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van rijbewijs B
 • 4 jaar relevante ervaring

 

Vacature: Gemeente Brakel zoekt Deskundige mobiliteit.