Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” wenst een oplossing te bieden aan de vergunde en vergund geachte zonevreemde woningen die in ruimtelijk kwetsbaar gebied zijn gelegen. De beperkte basisrechten overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voor deze woningen worden aangevuld of uitgebreid. De zonevreemde woningen die opgenomen zijn in voormeld RUP liggen verspreid op het grondgebied van de gemeente Brakel.

Van 2 oktober tot en met 30 november 2018 werd een eerste raadpleging gehouden over de inhoud van de startnota en procesnota. Er werden – gedurende deze eerste raadpleging – twee (2) participatiemomenten georganiseerd op 2 oktober 2018 en 4 oktober 2018. Deze informatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 september 2018.

Op 2 december 2019 werd een eerste plenaire vergadering gehouden en op 27 augustus 2021 werd een tweede plenaire vergadering gehouden.

Op 3 april 2023 heeft het Team Mer besloten dat er geen plan-MER opgesteld moet worden voor het RUP “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied”. Er werd aangetoond dat het voormelde RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

De gemeenteraad van de gemeente Brakel stelde op 24 april 2023 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” met ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten voorlopig vast. Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) bevat volgende wettelijk verplichte onderdelen:

01_RUP_45059_214_00005_00001_TN_SP (scopingsnota);

02_20230403_Beslissing_MER6 (beslissing Team MER);

03_RUP_45059_214_00005_00001_PN_VV (procesnota);

04_RUP_45059_214_00005_00001_TN_VV (toelichtingsnota);

05_RUP_45059_214_00005_00001_TNK_VV (toelichtingsnota kaartenbundel);

06_RUP_45059_214_00005_00001_GP_VV (grafische plannen);

07_RUP_45059_214_00005_00001_SV_VV (stedenbouwkundige voorschriften);

08_20191202_Verslag_PV1_met_adviezen

09_20210827_Verslag_PV2_met_adviezen

Het ontwerp RUP omvat geen register planschade of planbaten.

Er wordt een openbaar onderzoek gehouden van 5 juni 2023 tot en met 4 augustus 2023. Gedurende deze termijn is het ontwerp RUP samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten raadpleegbaar via de gemeentelijke website en op het gemeentehuis na het maken van een afspraak via de gemeentelijke website www.brakel.be. Opmerkingen en bezwaren – gericht aan de Intergecoro Brakel-Horebeke – kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden bezorgd ofwel: digitaal via omgeving@brakel.be, schriftelijk per adres Marktplein 1 te 9660 Brakel, tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis na afspraak.

Pin It on Pinterest