Meerjarenplan 2014-2019


Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Het heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, te rekenen vanaf de datum van vaststelling ervan.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Meerjarenplan 2014 – 2019

Budgetwijziging 2018-2 d.d. 25-06-2018

Gemeente Brakel-Jaarrekening 2017

Contact

Dienst financiën
Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

055 43 17 51
ludo.desmet@brakel.be

055 75 57 70
lien.decock@brakel.be
055 43 17 56
joris.bakkaus@brakel.be
055 43 17 55
christiane.tkint@brakel.be

Meerjarenplan 2014-2019