Actueel: diverse grote werven in Brakel 

Momenteel vinden er in Brakel verschillende grote wegenwerken plaats. Deze kaderen onder andere in de dorspkernvernieuwing van Nederbrakel. Door middel van wekelijkse nieuwsbrieven wil de gemeente Brakel zijn bewoners op de hoogte houden. Voor de meest recente nieuwsbrief kan u hier klikken. 

Klik hier voor de huidige verkeerssituatie in Nederbrakel (dit kaartje omvat de circulatie die momenteel van toepassing is in het kader van de werken in de Meerbeekstraat en de dorpskernvernieuwing).

Dorpskernvernieuwing

De werken in het kader van de dorpskernvernieuwing van Nederbrakel zijn op 17 mei 2016 gestart.

Hebt u vragen over de dorpskernvernieuwing? Stuur uw e-mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier om het vragenformulier in te vullen.

Meerbeekstraat

Op 27 september is de vernieuwing van voetpaden in de Meerbeekstraat gestart. Dit vraagt om enkele tijdelijke aanpassingen in de verkeerssituatie en het parkeren.

Voor meer informatie, klik hier.

Warande

De opzet van de werken in de Warande is de renovatie van de voetpaden, de parkeerstroken en het wegdek; dit voor een geraamd bedrag van 975.000 euro (incl. btw). Na afloop van deze werken zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Warande tussen de Eikkouterweg en de Kruisstraat, waarbij je vanaf de Rondweg omhoog kan rijden richting Kruisstraat.

Voor meer informatie, klik hier.

Laaistok en omgeving

Voor meer informatie, klik hier. De opzet van deze werken is het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal en een deel van de Brakelbosstraat. De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen.

20 november - samenkomst college  

Op maandag 6 november kwam het college bijeen.

Indien u meer informatie wenst, kan u de persnota bekijken door hier te klikken.  

20 november - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

21 november - Thema-avond Lokale Bereikbaarheid 

Lokale bereikbaarheid is een thema dat leeft in landelijk gebied. Het is immers hier dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar wel nog veel voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.

Deze thema-avond heeft tot doel om mensen uit lokale besturen, dorpsraden, buurtcomités en lokaal middenveld met elkaar in contact te brengen om kennis te maken met inspirerende voorbeelden en om samen na te denken over kansen om zelf aan de slag te gaan.

Je bent geboeid door dit thema? Op 21 november 2017 kan je in Oudenaarde terecht voor een boeiende avond waar wordt ingegaan op vier concrete, lokale voorbeelden over bereikbaarheid in een landelijke context. Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Met een inleiding door professor Maarten Loopmans van de KULeuven.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met de Provincie Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen

Voor meer informatie kan je hier doorklikken naar de website van netwerk duurzame mobiliteit.

Wens je onmiddellijk in te schrijven? Dat kan door hier te klikken.

29 november - klimaattafel vermindering CO2 

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Wil je weten hoe we in Brakel de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je goede ideeën of wil je samen met anderen initiatief nemen?

Kom dan op 29 november naar de Klimaattafel van Brakel! We denken er na over hoe we samen een gezonde, groene, veilige, duurzame, … kortom een aangename omgeving kunnen maken voor alle inwoners.

Voor meer informatie, klik hier. Wens je je reeds in te schrijven, klik dan hier.

1 december - Gespreksavond: Hoe dieren Afrika uit de armoede halen 

In Afrika leeft meer dan 80% van de bevolking van de landbouw en veeteelt. Dieren zorgen er voor dagelijks eten, een inkomen, mest en trots. Wat zijn de uitdagingen van deze boeren? En hoe kunnen we er hier vanuit Brakel mee omgaan? Hoe kunnen we een evenwicht vinden waarbij dier, boer, consument en planeet winnen?

Om honger, armoede, klimaatverandering en zelfs migratie in Afrika aan te pakken moeten we terug naar de essentie: de koe. Of hoe de waarheid soms in een glas melk zit.

Een organisatie van BRAVO (Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) in samenwerking met de gemeente Brakel. Meer informatie over de ngo Dierenartsen Zonder grenzen kan u vinden op hun website door hier te klikken.

De inkom is gratis.

8 december - 3e Sportgala  

De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 3de maal een sportgala in, dit op vrijdag 8 december 2017 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2016 en 1 september 2017.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg).

Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 3 juli tot uiterlijk 15 september 2017 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde jury.

Klik hier voor het reglement.
Klik hier voor formulier voor het indienen van je kandidatuur.

16 december - Kerstmarkt Nederbrakel 

Na de succesvolle vorige edities van de kerstmarkt zal er op 16 december terug een gelijkaardige manifestatie worden georganiseerd.
Dit kan natuurlijk enkel met de deelname van een maximum aan standhouders, waaronder uzelf.
Inschrijven is noodzakelijk.  Het aantal standplaatsen is niet onbeperkt...wees er dus tijdig bij!!!

 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor de Bijlage 1 - (Toelating occasionele uitbating)

 

30 oktober tot en met 30 december 2017 - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “gemeentehuis” - Bekendmaking van het openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “gemeentehuis”, voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 september 2017.

Het voorlopig vastgesteld RUP “gemeentehuis” ligt gedurende 60 dagen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel en dit van 30 oktober 2017 tot en met 30 december 2017.

U kan het ook inkijken door hier verder te klikken.

Als u op dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (= GECORO) van de gemeente Brakel. Dit kan via:

- aangetekend schrijven aan de GECORO Brakel, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel;

- afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel;

- e-mail: stedenbouw@brakel.be.

15 april 2018 - Van Petegem Classic voor wielertoeristen 

Op 15 april 2018 zal de Peter Van Petegem Classic voor de eerste maal starten (en aankomen) te Brakel.

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Gemeente Brakel zoekt verenigingen voor “VLAAMSE WANDELDAG 2018” - Klik hier voor meer info.

13 mei 2018 - oldtimerrit 

Op 13 mei 2018 organiseert de gemeente Brakel voor de eerste maal een oldtimerrit. 

Meer info volgt.

Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers: Peters/Meters gezocht voor de wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen 

Op 27 juni 2017 werden de nieuwe wandelnetwerken Zwalmvallei (in en om de gemeente Zwalm) en Bronbossen (tussen Brakel en Geraardsbergen) feestelijk voorgesteld. Zij brengen het totaal aan bewegwijzerde wandelpaden in de regio naar 850 kilometer. Samen met de nieuwe wandelnetwerken werd ook de nieuwe belevingsgids ‘Koplopen’ voorgesteld, die de leukste wandelverhalen in de Vlaamse Ardennen vertelt.

Wil je meer weten klik dan hier.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in het kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in het kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in het kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier.

Beslissingen 

Beslissingen in het kader van omgevingsvergunningen:

Voor het bekijken van de bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Verrebeek in Brakel, klik hier.