Vellen van hoogstammige bomen


  Bosdecreet (d.d. 16 juni 1990):

Volgens het Bosdecreet dient een kapvergunning te worden aangevraagd voor het rooien van of in een privé-bos en voor het uitvoeren van handelingen in dit bos (3 rijen van 3 bomen) tenzij er een goedgekeurd bosbeheersplan bestaat voor dit bos in kwestie. Deze kapvergunning dient, eventueel via het gemeentebestuur, aangevraagd te worden aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen.

Stel dat men kiest voor een ontbossing dan dient er een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd met als voorwaarde het betalen van een compensatiepremie of “een oppervlakte-compensatie (dubbel in geval van een habitat of vogelrichtlijngebied).

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu:
Verbodsbepalingen (art.7):
Het is verboden van volgende kleine landschapselementen en vegetaties te wijzigen: holle wegen, graften, bronnen, historisch permanent grasland en poelen, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden en duinvegetaties.

Er zijn volgens het decreet enkele specifieke afwijkingen voorzien.

 Wijzigen vegetatie:

Het wijzigen van vegetatie is verboden zonder voorafgaande natuurvergunning in groengebieden (bvb. natuurgebied, …), parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde en in natuurontwikkelingsgebieden en in “habitatgebieden”.
De natuurvergunning dient aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en dient door het College te worden afgeleverd na het inwinnen van het advies van afdeling Natuur en eventueel van Monumenten en Landschappen.
Vb: rooien van een bos in natuurgebied: 2 vergunningen nodig nl. kapvergunning en natuurvergunning.

 Wijzigen van kleine landschapselementen:

Het is verboden kleine landschapselementen (vb. haag, knotwilgen, boomgaard, …) te wijzigen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning (aangevraagd en afgeleverd zoals de natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie) in de gebieden zoals in vorig punt en eveneens in landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en in de gebieden van het IVON.
Opmerking: Beroep tegen de beslissingen van het Schepencollege kan ingesteld worden bij het Provinciebestuur!

Decreet Ruimtelijke Ordening d.d. 18 mei 1999 (van toepassing sinds april 2000):

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning (art. 99):

  • ontbossen (volgens Bosdecreet)
  • hoogstammige bomen (elke boom die op een hoogte van 1m boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter) vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband.

De vergunningsplicht is niet van toepassing wanneer alle van volgende bepalingen worden nageleefd:

  • in woongebied of industriegebied of ermee vergelijkbaar,
  • binnen de 15 meter van een vergunde woning,
  • ze zich bevinden op een huiskavel van een vergunde woning,
  • ze geen deel uitmaken van een bos

Vb. bomenrij in natuurgebied: natuurvergunning + stedebouwkundige vergunning MAAR de wet laat toe dat enkel een stedebouwkundige vergunning wordt aangevraagd maar dan wel met verplicht advies van afdeling Natuur.
Opmerking:
Volgens de bepalingen van het Bosdecreet mag er vanaf 1 april tot en met 30 juni niet gerooid worden in bos mits uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Bos en Groen.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur Vellen van hoogstammige bomen