Schrijf mee aan ons klimaatverhaal


De klimaatverandering… een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!
En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO² uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

  Stevig engagement

Er staat ons een intensief traject te wachten. We menen het immers met ons engagement. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werken we in één jaar naar een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat.

We hebben al enkele belangrijke stappen gezet. In januari 2017 maakten we ons engagement officieel met een handtekening van de 13 burgemeesters. Een jaar na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant bogen de gemeentelijke diensten, experts en inwoners zich al over mogelijke maatregelen. In een volgende fase leggen we prioriteiten vast en zetten we de laatste rechte lijn in naar een gedragen actieplan dat 40% CO²-reductie oplevert en de gevolgen van de klimaatverandering tempert.

  Gezocht: jouw ideeën!

We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! Je mag deze altijd doorgeven aan onze milieudienst.

Meer info:

www.facebook.com/klimaatgezondzo
  milieu@brakel.be
  055 43 17 60.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen Het klimaatteam