Corona – FAQ

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Dit document is van toepassing vanaf 11 juli 2020

Inhoudstafel

 

ALGEMEEN…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ECONOMIE…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND…………………………………………….. 6

Ambulante activiteiten………………………………………………………………………………………………….. 7

HORECA……………………………………………………………………………………………………………………… 8

ECONOMIE en WERK……………………………………………………………………………………………………… 9

BIJKOMENDE INFORMATIE……………………………………………………………………………………………. 11

GEZONDHEID………………………………………………………………………………………………………………… 12

Ziekenhuizen……………………………………………………………………………………………………………… 12

Besmetting en bescherming………………………………………………………………………………………….. 12

Gebruik van telecomgegevens……………………………………………………………………………………….. 14

Bijstand aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen……………………….. 15

Bijkomende informatie…………………………………………………………………………………………………. 17

ONDERWIJS & KINDEROPVANG…………………………………………………………………………………………. 18

Kind en opvang…………………………………………………………………………………………………………… 18

Onderwijs………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Bijkomende informatie…………………………………………………………………………………………………. 20

OPENBAAR LEVEN………………………………………………………………………………………………………….. 21

Sociale contacten………………………………………………………………………………………………………… 21

Transport………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Toerisme…………………………………………………………………………………………………………………… 23

Sporten…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Cultuur en recreatie…………………………………………………………………………………………………….. 24

Evenementen…………………………………………………………………………………………………………….. 26

Betogingen………………………………………………………………………………………………………………… 27

Gezeten Recepties en banketten……………………………………………………………………………………. 28

Jeugd……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Gemeentelijke diensten……………………………………………………………………………………………….. 31

Erediensten en ceremoniën…………………………………………………………………………………………… 31

Overzichtstabel…………………………………………………………………………………………………………… 33

 

 

Bijkomende informatie…………………………………………………………………………………………………. 35

INTERNATIONAAL…………………………………………………………………………………………………………… 36

BIJKOMENDE INFORMATIE……………………………………………………………………………………………. 42

 

                                                   ALGEMEEN

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

 

Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

 

Bovendien heeft het Overlegcomité van 9 juli besloten om de verplichting van het dragen van een mondmasker in België uit te breiden. Naast de bestaande verplichtingen is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de volgende vestigingen:

 • De winkels en winkelcentra;
 • De bioscopen;
 • De theater-, concert-, en conferentiezalen;
 • De auditoria;
 • De gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • De musea;
 • De bibliotheken;
 • De casino’s en speelautomatenhallen;
 • De gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).

In het geval van de gerechtsgebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen.

Er wordt benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen;
 • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

 

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
 • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info- coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
 • Het wordt aanbevolen om te telewerken als dat mogelijk

 

 1. Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

 1. Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 

                                                   ECONOMIE

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.

Tijdens deze nieuwe fase van het afbouwen van de maatregelen is het geheel van de economische activiteiten hernomen, met uitzondering van diegene die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid.

Telewerken blijft aanbevolen indien mogelijk. Transacties op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

Voor activiteiten die worden hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact

 

HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND

Algemeen

Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van

 • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé

 

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen)

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels…

In winkelcentra mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing.

 

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de regels van social distance en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

 1. Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

 1. Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding ” Nachtwinkel ” draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1 uur ‘s nachts.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet

sluiten om 1 uur ’s nachts.

 1. Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en

speelautomatenhallen?

Ja, ze mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

 1. Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?

Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol.

Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

AMBULANTE ACTIVITEITEN

 

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19- coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen,

 

zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

 

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het
 • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing

Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 1. Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?

Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

 

 1. Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?

Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

HORECA

Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens volgens de volgende voorwaarden:

 

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

 

 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en

Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige).

De discotheken en dancings blijven daarentegen tot en met 31 augustus 2020 gesloten.

 

ECONOMIE EN WERK

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

De algemene principes zijn de volgende:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen (zie hieronder) worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de
 • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf);                    eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

 

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu wel mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.

 

 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

 1. Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

 1. Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv. tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites) ?

Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

 

Federaal:

 

Regionaal :

 

 • Vlaams Gewest :

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke- maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse- coronamaatregelen-rond-ondernemen-en-werk

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest- gestelde-vragen

 

                                                 GEZONDHEID

Dankzij de algemene maatregelen, onder meer met betrekking tot de social distancing, komen we in een meer stabiele situatie in de strijd tegen COVID-19. De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier uit te breiden. Het doel is dat iedereen weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. Recent werd ook de bezoekregeling aan de ziekenhuizen aangepast (zie verder).

De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

ZIEKENHUIZEN

 1. Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.

Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.

 

De onderstaande informatie is een samenvatting van de informatie die op het moment van schrijven beschikbaar is. De meest actuele informatie is beschikbaar op volgend adres: https://covid- 19.sciensano.be/nl

 1. Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

 

Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen is meer informatie beschikbaar op de site van het FAVV:

http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

 1. Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker, een alternatief beschermingsmiddel (sjaal of bandana) of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm ook toegestaan.

Dit is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • voor markt- en kermiskramers en hun personeel;
 • voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze
 • voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • voor het keukenpersoneel in de horeca, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In bioscopen,    theater-,    concert-,    en    conferentiezalen,    auditoria,    gebedshuizen   en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • In casino’s en speelautomatenhallen;
 • In de publiek toegankelijke delen van

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties, zoals bijvoorbeeld:

 • in de openbare ruimte;
 • op markten en kermissen voor de klanten;
 • voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
 • voor leerlingen in het middelbaar

Er wordt benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

 

 • Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen;
 • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

 

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

 1. Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

 

 1. Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

 

 1. Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

 

 1. Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

 

 1. Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

 

 1. Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie? Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden

 

technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

 

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 

 1. Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

 

 1. Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

 

 1. Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

 

 1. Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’

project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

 

 1. Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos

 

 1. Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

 1. Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Nederlandstalig:

De belangrijkste websites zijn de volgende:

 1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
 2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Duitstalig:

 1. In het geval van intrafamiliaal- en partnergeweld waarbij een noodzaak is aan bescherming en begeleiding:
  1. Prisma ASBL (Frauenzentrum, Refuge des femmes) : 087/554 077
  2. Telefonhilfe: 108 – 24/24, 7/7 (Ook van toepassing voor zelfmoordgedachten)
 2. Bij behoefte aan een gesprek : telefonhilfe : 108
 3. Zelfmoordgedachten, psychotherapeutische raadpleging, psychotherapeutische doorverwijzing: BTZ (Beratungs- und Therapiezentrum, centrum voor raadgeving en therapie)

Eupen : 087/140180 St.Vith : 080/650065

Franstalig:

 

Centre de prévention du suicide 0800 32 123  
Ecoute violences conjugales 0800 30 030 Ecouteviolencesconjugale

s.be

Comportements violents Praxis Asblpraxis.be
Télé-Accueil 107  
SOS Parents 0471 414 333  
Ecoute -Enfants 103  
SOS Viol 0800 98 100  
SOS Enfants, FWB   https://www.one.be/publ ic/1- 3ans/maltraitance/equip

e-sos-enfants/

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

 

Federaal:

 

 • FOD Volksgezondheid:

https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking- een-prive-praktijk

https://covid-19.sciensano.be/nl

 • FAVV:

http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Regionaal:

 

 

 

                                  ONDERWIJS & KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

 1. Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

Vlaanderen:

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Fédération Wallonie Bruxelles:

https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettre- votre-enfant-en-creche/

Deutschsprachige Gemeinschaft:

www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus

 1. Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september:

Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus

Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus

 

Hoger onderwijs:

Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

 

Volwassenenonderwijs:

De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de

 

infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 1. Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.

Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de volgende website : https://covid- 19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf

 1. Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?

Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.

 1. Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?

Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

“Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de bibliotheken. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bibliotheken is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 1. Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?

De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

 1. Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

 1. Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt

budget) hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

 

 1. Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 

Kinderopvang :

 

 

Onderwijs:

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-hoger-onderwijs

 • VOLWASSENENONDERWIJS:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor- volwassenenonderwijs

 

http://enseignement.be/index.php?page=28301&navi=4684

 

 

 

                                             OPENBAAR LEVEN

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Vanaf 11 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en in de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door de persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

In het geval van de gerechtsgebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten ten minste tot 31 augustus 2020. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Samenscholingen van meer dan vijftien personen blijven echter verboden tot minstens 31 augustus 2020 behoudens de uitzonderingen geformuleerd in deze FAQ.

SOCIALE CONTACTEN

 

In deze vierde fase van de afbouw ligt het accent op een bijkomende versoepeling van de sociale contacten.

Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, tot vijftien verschillende personen ontmoeten per week. Dit is een individueel recht en de vijftien personen mogen elke week veranderen.

Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

 1. Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?

Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte

gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

 

TRANSPORT

 

 1. Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer blijft behouden.

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

 1. Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 1. Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 1. Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 1. Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

Ja, een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

 

Voor het Vlaams Gewest:

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de- coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in- voertuigen.

 1. Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor      meer     informatie      kan      u      terecht      op      de      website     van      de      FOD      Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

TOERISME

 

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten per wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing, met name het maximum van 15 personen met inbegrip van het gezin (of de personen die onder hetzelfde dak wonen). De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

SPORTEN

 

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

 • maximum met 50 personen ;
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een

Sportcompetities

Competities mogen plaatsvinden.

Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

 

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).

 

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

 

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

 

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

 

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

 

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 1. Mag ik zwemmen?

De   publiek   toegankelijke binnen- en     buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven.

CULTUUR EN RECREATIE

 1. Zijn gegidste bezoeken toegestaan?

Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal vijftig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

 

 1. Zijn pretparken open?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

 1. Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

 

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:

 • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
 • met een groep van maximum vijftig personen zijn.

 

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

 

 1. Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

 

Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

 

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

 

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

 

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

 

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

 

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 1. Mogen amateuropnames plaatsvinden?

Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum vijftig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke
 1. Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

 

EVENEMENTEN

 

In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.

 

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om:
 • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

 

Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 

Eenmalige evenementen

Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

 

Op de openbare weg:

 • CERM is verplicht
 • Sector- en CERM protocollen van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:

Evenementen tot 200 personen:

 • CERM aanbevolen
 • Indien er geen geldend protocol toepasbaar is, zijn de acht minimale regels van

 

Evenementen groter dan 200 personen:

 • CERM is verplicht
 • Sector- en CERM protocollen van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

 

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

 

 1. Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

BETOGINGEN

 

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers (800 deelnemers vanaf 1 augustus 2020). Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

 

 

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.

 

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 

GEZETEN RECEPTIES EN BANKETTEN

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

 

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers of koffietafels. Een bedrijfsfeestje georganiseerd voor het personeel en waarbij de levenspartners eveneens worden uitgenodigd, wordt als een banket of een receptie met privékarakter beschouwd, net zoals een banket of een receptie georganiseerd door een vereniging voor haar leden.

 

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden

uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

 

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter:

 • Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;
 • Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020). Het personeel van de professionele catering/traiteur wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden;
 • Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s
 • Ook de regels van het toepasselijke protocol moeten worden nageleefd. Bij gebrek aan een protocol zijn de volgende minimale regels van toepassing:
 1. de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
 2. de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 3. de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 4. de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 5. een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact
  • Tot slot gelden ook een aantal regels die van toepassing zijn op de horecasector:
 6. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 7. een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
 8. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 9. het dragen van een mondmasker is verplicht voor het zaalpersoneel (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

 

 1. het dragen van een mondmasker is verplicht voor het keukenpersoneel, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 2. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 3. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

 1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 2. een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
 3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 5. het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 6. het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen

Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

 

 1. Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?

Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020).

 

Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

 

 1. Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020).

Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

 1. Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?

Neen, dit is niet toegelaten. Op een huwelijksfeest is enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel toegelaten.

JEUGD

 1. Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

 1. Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?

Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt en met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan de lijst is bekendgemaakt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.

Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

 

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

 1. Mogen de reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum vijftig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.

Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

 1. Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Vanaf 1 augustus 2020 mogen burgerlijke huwelijken plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 400 personen onder dezelfde voorwaarden.

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

EREDIENSTEN EN CEREMONIËN

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen;
 • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en

 

 1. Mag men thuis of op een andere plaats een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus georganiseerd worden voor maximum 200 personen (400 personen vanaf 1 augustus 2020).

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

 1. Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen er tijdens de ceremonie maximaal 400 personen aanwezig zijn maar steeds onder dezelfde voorwaarden.

De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

 

 1. In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden;
  • met een publiek van meer dan 200 personen;
  • of op de openbare weg;
 • betogingen;
 • sportcompetities
  • met meer dan 200 deelnemers;
  • of op de openbare weg;
 • gezeten recepties en banketten openbaar voor het

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

 

OVERZICHTSTABEL

 

 

 

EENMALIGE BIJEENKOMSTEN

 

 

JULI

 

 

AUGUSTUS

VOORWAARDEN
COVID EVENT RISK MODEL VAN

TOEPASSING?

 

PROTOCOL

 

BIJKOMENDE

Sociale bubbel 15 15 NEE NEE  
 

Privé gezeten receptie & banket

 

50

 

100

 

NEE

 

Sectorprotocol

–       moet verzorgd worden door professionele catering/traiteur

–       gezeten plaatsen aan tafel

–       de horecaregels van toepassing.

Jeugd- en sportkampen 50 50 NEE Vakantiekampen  
Georganiseerde activiteiten (jeugd/cultuur/sport/toerisme)  

50

 

50

 

NEE

 

Sectorprotocol

–       club of vereniging

–       meerderjarige trainer, begeleider, toezichter

 

 

Sportwedstrijden (toeschouwers)

 

Indoor

 

200

 

400

 

 

 

JA indien >200 of op openbare weg

 

CERM protocol indien CERM verplicht

–      < 200 niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

–       toelating burgemeester :

o   openbare weg: steeds

o   privé : enkel evenementen > 200

 

Outdoor

 

400

 

800

 

 

Sportwedstrijden (deelnemers)

 

 

Geen limiet (tenzij voorzien door protocol of gemeente)

 

 

 

JA indien >200 of op openbare weg

 

 

Sectorprotocol

–      aangeraden < 200 en verplicht > 200 en op openbare weg

–       <200: volgens geldend protocol, maar bij gebrek aan protocol gelden 8 minimale regels.

–       toelating burgemeester :

o   openbare weg: steeds

o   Privé : enkel evenementen > 200

 

Ceremonies & erediensten

 

200

 

400

 

NEE

 

Erediensten

social distance, handhygiëne, fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden naleving van regels mbt het dragen van

mondmaskers

 

 

 

 

 

Evenementen & publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten

 

Indoor

 

200

 

400

 

 

 

 

 

JA indien >200 of op openbare weg

 

 

 

Exitprotocol + CERM protocol indien CERM verplicht

–      < 200 niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

–      de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd.

–       toelating burgemeester :

o   openbare weg: steeds

o   privé : enkel evenementen > 200

–       naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers in functie van waar het evenement plaatsvindt

 

 

 

Outdoor

 

 

 

400

 

 

 

800

 

Betogingen

 

400

 

800

 

JA

 

CERM protocol

–       statisch en op openbare weg

–       op plek met voldoende ruimte voor social distance (1.5m)

–       toelating burgemeester : steeds

 

 

Markten en kermissen

 

1 persoon per 1,5 lopende meter aan het kraam

 

 

NEE

 

 

Markten

–       het dragen van mondmaskers is verplicht voor markt- en foorkramers

–       de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd

 

 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

 

Federaal :

Regionaal :

 

 

INTERNATIONAAL

 1. Wat zijn de algemene principes die gelden voor internationaal reizen?

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.

Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken       te   raadplegen  dat continu up-to-date  gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

 

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID19-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente, negatieve COVID-19 test voor te leggen.

 

 1. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.

De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio mogelijk is.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.

 

 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het

 

 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van

 

Let op: het bovenstaand advies betreft enkel niet-essentiële reizen zoals toerisme. Essentiële reizen zijn mogelijk WEL toegelaten.

 

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

 

Specifieke regels zijn van toepassing voor zomerkampen over de grens. Voor meer informatie, zie vraag

“Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?”.

 

 1. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België?

 

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

 

In het geval van een lokale heropflakkering binnen Europa, is het mogelijk dat er bijkomende

maatregelen in werking treden voor bepaalde “zones” wanneer u hiervan terugkeert.

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

 

 • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door

Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten.

 

Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

 

Zij zullen tevens een Passenger Locator Form moeten invullen. Voor meer informatie hierover,

zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

 

 • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria. Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en zelfisolatie te ondergaan. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke

 

 • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. Reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van

 

 

 1. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

 

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

 

De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar

de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

 1. Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
 2. Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

 

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een

dwingende reden hebben, zoals:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen

reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;

 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden

Voor meer informatie gelieve deze website van de Europese Commissie te raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation- during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_nl

 

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

OPGELET:

 

Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder meer belangrijk om steeds rekening te houden met welke

 

visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

 

Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten. Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

 

Alle reizigers die naar België reizen van buiten de EU, Schengenzone en Verenigd Koninkrijk moeten een Passenger Locator Form invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

 

 1. Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?

Het “Public Health Passenger Locator Form” moet worden ingevuld door alle reizigers naar België na een

verblijf:

 

LET OP: u dient het formulier ook in te vullen wanneer de situatie van de regio waar u bent geweest verandert naar rood of oranje tot 14 dagen na uw aankomst in België.

 

Het formulier kan u vinden op de sites van FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken en FOD Buitenlandse Zaken.

 

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om

contact tracing op te starten indien noodzakelijk.

 

Het volledig, en waarheidsgetrouw, invullen van het Public Health Passenger Locator Form is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan in eerste instantie leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

 

Indien u met het vliegtuig naar België komt:

Het formulier dient voor boarding ingevuld te worden en voorgelegd te worden aan de vervoerder. Bij aankomst vanuit een land buiten de Schengenzone moet het formulier worden overhandigd aan de grenspolitie.

 

Indien u op een andere manier België binnenkomt (bus, trein, auto):

U moet het formulier op dag de van aankomst in België sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be

 

Instructies:

 • Vul het formulier LEESBAAR en volledig in;

 

 • Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld
 • De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door de volledige en aangepaste gegevens door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

 

 1. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine of zelfisolatie betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passenger Locator Form. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

 • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België
 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Zelfisolatie in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de
 • Tijdens de hele periode van zelfisolatie moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen;
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van zelfisolatie is afgelopen, zoals de begrafenis van een
 1. Wanneer dient een reiziger zich in zelfisolatie te plaatsen?

Zelfisolatie is een bevoegdheid van de deelstaten. Meer informatie hierover kan u op de website van de deelstaten vinden.

 

 1. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist

 

Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het   is   daarom  sterk   aangeraden   om   het   reisadvies   van   Buitenlandse   Zaken   te   raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

 

 1. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist

 

In België is zelfisolatie en het ondergaan van een COVID19-test in principe verplicht voor reizigers uit uit rode zones. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

 

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is zelfisolatie de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze zelfisolatie ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De zelfisolatie mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de zelfisolatie twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in zelfisolatie te blijven.

Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de zelfisolatie.

 

 1. Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

 

De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

 

 1. Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

 

 

 1. Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?

Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, uitgezonderd in rode zones, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.

 

De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

 

FOD Buitenlandse Zaken:

 

FOD Mobiliteit:

 

Corona – FAQ