Algemeen Directeur Jürgen De Mets


De algemeen directeur is het hoofd van de bestuurlijke organisatie van gemeente en OCMW. Hij wordt dus niet politiek verkozen. Hij wordt gezien als de schakel tussen het politiek gezag en de ambtelijke diensten.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het vast bureau, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad(scommissies), de OCMW-raad, het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen en staat in voor de notulering.

Naast de bestuurlijke ondersteuning staat de algemeen directeur ook in voor de werking van de diensten inzake voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij heeft de algemene leiding over de diensten en zit het Managementteam voor.

Het decreet Lokaal Bestuur kent ook een aantal specifieke taken toe aan de algemeen directeur: de organisatie en opvolging van het Archief, de ontwikkeling van een briefwisselings- en dossieropvolgingssysteem, organisatie van klachtenbeheer.

Daarnaast staat de algemeen directeur aan het hoofd van het personeel, hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en voor het voorbereiden en afhandelen van tuchtdossiers en -onderzoeken. Hij coacht en geeft leiding aan de diensthoofden en aan de mensen van zijn diensten.

De bevoegdheden van de algemeen directeur worden uitvoering beschreven in het Lokaal Decreet.

Meer informatie over het ambt van algemeen directeur is te vinden op: https://www.exello.net/nl

Contact

Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel
055 43 17 50
jurgen.demets@brakel.be

Bestuur en beleid Algemeen Directeur