BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GRAFISCH PLAN

Opheffing voetweg 98 ter hoogte van de Langakkerstraat

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente BRAKEL brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2023 het ontwerp van grafisch plan, in het kader van de opheffing van voetweg 98 ter hoogte van de Langakkerstraat, voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 21, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit grafisch plan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van grafisch plan zijn onderaan dit artikel digitaal te raadplegen en liggen ook ter inzage op de dienst omgeving op het gemeentehuis van BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL.

Het openbaar onderzoek loopt vanaf dinsdag 14 maart 2023 t.e.m. donderdag 13 april 2023.

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Gemeente BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL, dienst milieu of via e-mail aan milieu@brakel.be.

Voor meer info, klik op de documenten:

 

Pin It on Pinterest