BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN

 

Gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 1 ter hoogte van Kasteeldreef 5. – (Kasteeldreef N462)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente BRAKEL brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2024 het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan, in het kader van een gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 1 ter hoogte van Kasteeldreef 5. – (Kasteeldreef N462), voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.brakel.be.

Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag 08 april 2024 t.e.m. woensdag 08 mei 2024.

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Gemeente BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL, dienst openbare werken of sybille.coesens@brakel.be of aan rut.vanderstraeten@brakel.be

Documenten

Pin It on Pinterest