Ruimtelijke ordening

BPA's: Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg zijn de voorlopers van RUP’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen. In sommige gevallen zijn deze (gedeeltelijk) al vervangen door RUP’s. Degene hier opgelijst zijn nog van kracht in de gemeente Brakel.

BPA nr. 2 – centrum Nederbrakel

BPA nr. 3 – centrum 2

BPA nr. 4 Breeveld

BPA Baele

BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugd

BPA zonevreemde bedrijven

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven bestaat uit 12 deelplannen (bedrijven) die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een zone die niet overeenstemt met de bestemming op het gewestplan.

Het BPA is vooral bedoeld als een voorafname op het gemeentelijk structuurplanningsproces ten behoeve van dringende, ruimtelijke problemen, welke niet konden wachten op de afronding van het gemeentelijk structuurplanningsproces.

De doelstelling van het sectoraal BPA is het opmaken van een volwaardige ruimtelijke afweging en niet van het regulariseren van een bouwmisdrijf. Zonevreemde bedrijven kunnen, indien dit ruimtelijk te verantwoorden is, blijven waar ze gevestigd zijn en indien mogelijk ook uitbreiden.

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven van de gemeente Brakel werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 7/3/2003.

Een wijziging van het BPA (incl. de opname van een bijkomend zonevreemd bedrijf) werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 26/3/2008.

Inzage in dit sectoraal BPA is mogelijk op de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn vastgelegd door de gemeenteraad:

 

– verordening meergezinswoningen

 

– verordening met betrekking tot het overwelven van grachten

– verordening met betrekking tot de vrijstelling van de vergunningsplicht

Conform artikel 4.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is de vrijstellingsregeling reeds van toepassing in verkavelingen die meer dan 15 jaar oud zijn (indien de gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn). Gelet op het gelijkheidsbeginsel van alle burgers en de verlaging van de administratieve last wil de gemeente de vrijstellingsregeling in alle verkavelingen en enkele bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen laten toepassen.

Gecoro: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Gecoro is een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente en voert taken uit die beschreven staan in de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Ze kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente.

Contact

Gecoro, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel – 055 43 17 57 – fax: 055 42 62 36 – stedenbouw@brakel.beGemeentehuis alle werkdagen open van 8u tot 12u en op woensdag van 16u tot 19.30u.

Samenstelling

Voorzitter

Marc Carlier, Hollebeekstraat 1, 9660 Brakel

Deskundigen

Patsy De Staercke, Tenbergen 15, 9660 Brakel Isabelle Vander Lindenn Kauwenberg 8, 9667 Horebeke Frank Pieters, Kokerbergstraat 10, 9660 Brakel

Maatschappelijke geledingen

Werknemers (ACV): William Van Quickelberghe, Rovorst 18, 9660 Brakel Werknemers (ABVV): Martine De Vos, Leinstraat 78, 9660 Brakel Werknemers (ACLVB): Gianna Meirsschaut, Gentsestraat 15, 9660 Brakel Landbouwers (Bedrijfsgilde Boerenbond): Dominiek Nachtergaele, Steenweg 15, 9661 Brakel Landbouwers (Vlaams Agrarisch Centrum): Marc Haelterman, Bergstraat 21a, 9660 Brakel Natuurvereniging (Natuurpunt): Koen Gintelenberg, Poorterij 15, 9660 Brakel Handelaars (middenstandsraad): Annemie D’Haeyer,

GRS: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan is geen plan waarop elk perceel een bestemming krijgt. Het structuurplan is een beleidsdocument dat de visie weergeeft over hoe de overheid met de ruimte wil omgaan. Een structuurplan vertrekt van de bestaande toestand en formuleert een algemene zienswijze op het gebruik van de ruimte voor allerlei maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel en landbouw. De visie van een ruimtelijk structuurplan wordt concreet uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen, die wel bodembestemmingen vastleggen.

Een ruimtelijk structuurplan heeft een drieledige opbouw:

1° een informatief deel met een beschrijving van de bestaande toestand en waarin ook de problemen en moeilijkheden worden aangegeven. Klik hier om dit te raadplegen.

2° een richtinggevend deel dat de keuzes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling formuleert. Klik hier om dit te raadplegen.

3° een bindend gedeelte met daarin de bepalingen die de overheid voor zichzelf bindend vastlegt voor de planperiode en waarvan ze niet kan afwijken. Klik hier om dit te raadplegen.

Klik hier voor goedkeuring door de bestendige deputatie en de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet kaderen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan en mag er niet van afwijken.

RUP’s: Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP herschikking woon- en woonuitbreidingsgebieden
RUP Breeveld (gedeeltelijke herziening BPA nr. 4 Breeveld)
RUP Gemeentehuis
RUP Industrieterrein
Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22 november 2018 –  inwerktreding 14 dagen na publicatie.

Het plangebied bestaat uit twee delen van het industrieterrein gelegen langs de N493 – Geraardsbergsestraat. Er werd onderzocht in welke mate de bestaande kleinhandel kan behouden en/of uitgebreid worden in deze KMO-zone, gezien dit door zijn ligging een zonevreemde activiteit is. De scope is beperkt tot de ‘pure’ detailhandel. Kleinhandel als complementaire activiteit aan een andere (zone-eigen) hoofdactiviteit en gemengde klein- en groothandel maken geen onderwerp uit van dit RUP.

RUP zonevreemde sportterreinen

Bij besluit van 4/11/2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brakel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sportterreinen’ definitief vastgesteld.

De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op 17/1/2020 werd de goedkeuring van het RUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het RUP ‘Sportterreinen’ (F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel), het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel of kan hier onder geconsulteerd worden

RUP zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden (in opmaak)

Dit RUP wenst een oplossing te bieden aan de vergunde en vergund geachte zonevreemde woningen die in ruimtelijk kwetsbare gebied zijn gelegen. Er wordt onderzocht of de beperkte basisrechten conform de VCRO voor deze woningen kunnen aangevuld of uitgebreid worden, indien dit conform het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt voorzien en mits dit ruimtelijk en ecologisch te verantwoorden is. Hierbij wordt eveneens onderzocht of bepaalde woningen, volgens het gewestplan aan de rand van ruimtelijk kwetsbaar gebieden, al dan niet gelegen zijn ín deze gebieden of, omwille van onnauwkeurige intekening van het gewestplan, deze woningen mogelijks net buiten de kwetsbare gebieden vallen.

Eerste raadpleging

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, conform artikel 2.2.18. van de VCRO, de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” is opgemaakt.

Het RUP wenst een oplossing te bieden aan de vergunde en vergund geachte zonevreemde woningen die in ruimtelijk kwetsbare gebied zijn gelegen. Er wordt onderzocht of de beperkte basisrechten conform de VCRO voor deze woningen kunnen aangevuld of uitgebreid worden, indien dit conform het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt voorzien en mits dit ruimtelijk en ecologisch te verantwoorden is. Hierbij wordt eveneens onderzocht of bepaalde woningen, volgens het gewestplan aan de rand van ruimtelijk kwetsbaar gebieden, al dan niet gelegen zijn ín deze gebieden of, omwille van onnauwkeurige intekening van het gewestplan, deze woningen mogelijks net buiten de kwetsbare gebieden vallen.

Een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota wordt georganiseerd vanaf 02/10/2018 t.e.m. 30/11/2018. Tijdens deze eerste raadpleging werden twee participatiemomenten (hoorzittingen) georganiseerd. Deze zijn doorgegaan op 02/10/2018 en op 04/10/2018.

De organisatie van participatiemomenten in een vroeg stadium van het planproces heeft als doel het draagvlak en de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Het participatiemoment dient om inbreng te krijgen van bewoners en eigenaars. Van deze participatiemomenten worden een verslag opgemaakt.

De startnota van het RUP “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” ligt gedurende 60 dagen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel, en dit vanaf 2 oktober 2018 t.e.m. 30 november 2018.

De openingsuren van het gemeentehuis zijn: voormiddag (maandag t.e.m. vrijdag) : 8.30 – 12 uur en namiddag (woensdag): 16 – 19.30 uur.

De startnota, procesnota en kaartbundel kunnen ook hier bekeken worden:

Tevens kan er tijdens de eerste raadpleging opmerkingen en aanvullingen bezorgd worden aan de gemeente:

  • Per post op het adres: Marktplein 1, 9660 Brakel;
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs op het adres: Marktplein 1, 9660 Brakel
  • Per e-mail op het e-mailadres: stedenbouw@brakel.be.

Notariële inlichtingen

Notariële inlichtingen zijn stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels. Wie een vastgoed verkoopt, is wettelijk verplicht deze documenten aan te vragen bij de gemeente.

U kan de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels aanvragen via een e-mail.

De prijzen van de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels worden bepaald in het retributiereglement.

Zoneringsgegevens

Neem een kijkje op www.geopunt.be > in de rechterkolom doorklikken naar kaarten en plaatsen > natuur en milieu en in de linker balk doorklikken naar ‘bouwen’.

  1. Landschap: ankerplaatsen, beschermde landschappen (zie hiervoor ook de website www.onroerenderfgoed.be) …
  2. Natuur: habitatrichtlijngebieden, VEN en IVON, vogelrichtlijngebieden, natuurreservaten, Ramsar-gebieden, natura2000-gebieden …
  3. Water: waterlopen, overstromingsgevoelige gebieden, richtlijnen Farys, zoneringsplan VMM, signaalgebieden, watertoets.
  4. Wegenis: Atlas der Buurtwegen, Rooilijnplannen (wil je weten of er een rooilijnplan van toepassing is in je straat? Neem contact op met sybille.coesens@brakel.be)
  5. Bodem: grondverschuivingen, erosiegevoeligheid …
  6. Onroerend Erfgoed: archeologie, beschermde stad- en dorpsgezichten, beschermde monumenten, inventaris bouwkundig erfgoed … (klik op de website van geopunt in de linkerkolom door naar ‘bouwen’).

Menu

Contact en openingsuren

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

055 43 17 58
tessa.vanonacker@brakel.be
055 43 17 61
koen.demeester@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op maandag 14 juni 2021 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest