Ruimtelijke ordening

Beleidsplan provincie

Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

De Provincie maakt een nieuw beleidsplan ruimte op. Omdat iedereen de ruimte gebruikt, is er ook ruimte voor jouw mening! Van 21 april tot en met 19 juli 2023 kun je het plan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, luchtverontreiniging … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarom maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op: ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. In dat plan zullen acties staan tot 2035 en een visie tot 2050.

De Provincie wil zowel de stads- en dorpskernen versterken als onze groene open ruimte vrijwaren. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en creëren we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken.

De komende maanden krijg je de kans om meer te weten te komen en mee te denken.

Participatiemoment

Op zaterdag 29 april is iedereen tussen 14u en 20u doorlopend welkom op het participatiemoment in de Zebrastraat in Gent. De provinciemedewerkers geven je dan met plezier een woordje uitleg. Je kunt het ontwerp-beleidsplan ook inkijken, panelgesprekken bijwonen en feedback geven.

Info- en inspraakmomenten

Ook in Oudenaarde, Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst vinden info- en inspraakmomenten plaats. Niet alleen over het ontwerp-beleidsplan, maar ook over het bijbehorende milieueffectenrapport. Dat is een rapport dat beschrijft welk effect de plannen zouden hebben op het milieu.

Reizende tentoonstelling

Spring zeker eens binnen op de interactieve tentoonstelling. Die houdt halt in Gent, Sint-Niklaas en Aalst. In elke stad blijft de tentoonstelling enkele weken staan.

Op andere plaatsen kun je een kleinere tentoonstelling bezoeken: Wetteren, Zelzate, Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, Deinze, Zebrastraat Gent, Beveren, Lokeren, Dendermonde, Eeklo, Aalter, Maldegem, Zottegem, Ninove, Zele en Temse.

Meer weten? Surf naar oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Daar vind je ook de exacte data en locaties van alle evenementen.

BPA's: Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg zijn de voorlopers van RUP’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen. In sommige gevallen zijn deze (gedeeltelijk) al vervangen door RUP’s. Degene hier opgelijst zijn nog van kracht in de gemeente Brakel.

BPA nr. 2 – centrum Nederbrakel

BPA nr. 3 – centrum 2

BPA nr. 4 Breeveld

BPA Baele

BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugd

BPA zonevreemde bedrijven

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven bestaat uit 12 deelplannen (bedrijven) die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een zone die niet overeenstemt met de bestemming op het gewestplan.

Het BPA is vooral bedoeld als een voorafname op het gemeentelijk structuurplanningsproces ten behoeve van dringende, ruimtelijke problemen, welke niet konden wachten op de afronding van het gemeentelijk structuurplanningsproces.

De doelstelling van het sectoraal BPA is het opmaken van een volwaardige ruimtelijke afweging en niet van het regulariseren van een bouwmisdrijf. Zonevreemde bedrijven kunnen, indien dit ruimtelijk te verantwoorden is, blijven waar ze gevestigd zijn en indien mogelijk ook uitbreiden.

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven van de gemeente Brakel werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 7/3/2003.

Een wijziging van het BPA (incl. de opname van een bijkomend zonevreemd bedrijf) werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 26/3/2008.

Inzage in dit sectoraal BPA is mogelijk op de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn vastgelegd door de gemeenteraad:

 

– verordening meergezinswoningen

 

– verordening met betrekking tot het overwelven van grachten

– verordening met betrekking tot de vrijstelling van de vergunningsplicht

Conform artikel 4.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is de vrijstellingsregeling reeds van toepassing in verkavelingen die meer dan 15 jaar oud zijn (indien de gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn). Gelet op het gelijkheidsbeginsel van alle burgers en de verlaging van de administratieve last wil de gemeente de vrijstellingsregeling in alle verkavelingen en enkele bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen laten toepassen.

GRS: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan is geen plan waarop elk perceel een bestemming krijgt. Het structuurplan is een beleidsdocument dat de visie weergeeft over hoe de overheid met de ruimte wil omgaan. Een structuurplan vertrekt van de bestaande toestand en formuleert een algemene zienswijze op het gebruik van de ruimte voor allerlei maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel en landbouw. De visie van een ruimtelijk structuurplan wordt concreet uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen, die wel bodembestemmingen vastleggen.

Een ruimtelijk structuurplan heeft een drieledige opbouw:

1° een informatief deel met een beschrijving van de bestaande toestand en waarin ook de problemen en moeilijkheden worden aangegeven. Klik hier om dit te raadplegen.

2° een richtinggevend deel dat de keuzes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling formuleert. Klik hier om dit te raadplegen.

3° een bindend gedeelte met daarin de bepalingen die de overheid voor zichzelf bindend vastlegt voor de planperiode en waarvan ze niet kan afwijken. Klik hier om dit te raadplegen.

Klik hier voor goedkeuring door de bestendige deputatie en de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet kaderen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan en mag er niet van afwijken.

Intergecoro: Intergemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Intergecoro is een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente en voert taken uit die beschreven staan in de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Ze kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente.

Contact

Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel – 055 43 17 57 – Gemeentehuis alle werkdagen open van 8u tot 12u en op woensdag van 16u tot 19.30u.

RUP’s: Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP herschikking woon- en woonuitbreidingsgebieden
RUP Breeveld (gedeeltelijke herziening BPA nr. 4 Breeveld)
RUP Gemeentehuis
RUP Industrieterrein
Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22 november 2018 –  inwerktreding 14 dagen na publicatie.

Het plangebied bestaat uit twee delen van het industrieterrein gelegen langs de N493 – Geraardsbergsestraat. Er werd onderzocht in welke mate de bestaande kleinhandel kan behouden en/of uitgebreid worden in deze KMO-zone, gezien dit door zijn ligging een zonevreemde activiteit is. De scope is beperkt tot de ‘pure’ detailhandel. Kleinhandel als complementaire activiteit aan een andere (zone-eigen) hoofdactiviteit en gemengde klein- en groothandel maken geen onderwerp uit van dit RUP.

RUP zonevreemde sportterreinen

Bij besluit van 4/11/2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brakel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sportterreinen’ definitief vastgesteld.

De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op 17/1/2020 werd de goedkeuring van het RUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het RUP ‘Sportterreinen’ (F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel), het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel of kan hier onder geconsulteerd worden

RUP zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden (in opmaak)

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GemRup) wenst een oplossing te bieden aan de vergunde en vergund geachte zonevreemde woningen die in ruimtelijk kwetsbaar gebied zijn gelegen. Er wordt onderzocht of de beperkte basisrechten conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voor deze woningen kunnen aangevuld of uitgebreid worden, indien dit conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voorzien en mits dit ruimtelijk en ecologisch te verantwoorden is. Hierbij wordt eveneens onderzocht of bepaalde woningen, volgens het gewestplan aan de rand van ruimtelijk kwetsbare gebieden, al dan niet gelegen zijn ín deze gebieden of, omwille van onnauwkeurige intekening van het gewestplan, deze woningen mogelijks net buiten de kwetsbare gebieden vallen.

Naast de documenten van het GemRup wordt er ook een procesnota opgemaakt. De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De procesnota kan hier worden geraadpleegd. 

De startnota van het GemRup is opgemaakt en een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota werd georganiseerd van 2 oktober 2018 t.e.m. 30 november 2018. Tijdens deze eerste raadpleging werden twee participatiemomenten (hoorzittingen) georganiseerd op 2 oktober 2018 en 4 oktober 2018.

De startnota en kaartbundel kunnen hier bekeken worden:

In een volgende fase wordt een ontwerp GemRup opgemaakt. Na de voorlopige vaststelling van het GemRup door de gemeenteraad wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Meer info hierover volgt later.

  Notariële inlichtingen

  Notariële inlichtingen zijn stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels. Wie een vastgoed verkoopt, is wettelijk verplicht deze documenten aan te vragen bij de gemeente.

  Je kan de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels aanvragen via het thuisloket.

  De prijzen van de stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels worden bepaald in het retributiereglement.

  Zoneringsgegevens

  Neem een kijkje op www.geopunt.be > in de rechterkolom doorklikken naar kaarten en plaatsen > natuur en milieu en in de linker balk doorklikken naar ‘bouwen’.

  1. Landschap: ankerplaatsen, beschermde landschappen (zie hiervoor ook de website www.onroerenderfgoed.be) …
  2. Natuur: habitatrichtlijngebieden, VEN en IVON, vogelrichtlijngebieden, natuurreservaten, Ramsar-gebieden, natura2000-gebieden …
  3. Water: waterlopen, overstromingsgevoelige gebieden, richtlijnen Farys, zoneringsplan VMM, signaalgebieden, watertoets.
  4. Wegenis: Atlas der Buurtwegen, Rooilijnplannen (wil je weten of er een rooilijnplan van toepassing is in je straat? Neem contact op met sybille.coesens@brakel.be)
  5. Bodem: grondverschuivingen, erosiegevoeligheid …
  6. Onroerend Erfgoed: archeologie, beschermde stad- en dorpsgezichten, beschermde monumenten, inventaris bouwkundig erfgoed … (klik op de website van geopunt in de linkerkolom door naar ‘bouwen’).

  Menu

  Contact en openingsuren

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  055 43 17 58
  omgeving@brakel.be
  055 43 17 52
  omgeving@brakel.be
  055 43 17 61
  omgeving@brakel.be

  Openingsuren

  Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op vrijdag 24 maart 2023 van 8.30 tot 12.00 uur


  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest