Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente BRAKEL brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 31 oktober 2022 het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan, in het kader van de verplaatsing van voetweg 34 ter hoogte van de Bieststraat, voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL.

Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag 21 november 2022 t.e.m. woensdag 21 december 2022.

Het dossier is tevens raadpleegbaar hieronder:

Gemeenteraadsbesluit

Ontwerp-rooilijnplan

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs)

of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Gemeente BRAKEL, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL, dienst milieu of via e-mail aan milieu@brakel.be

Pin It on Pinterest