Besluit houdende veiligheidsmaatregelen

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
– het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.7.1 tot en met 16.7.9;
– het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 99, artikel 106 en artikel 107 bis;
– het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, artikel 58;
– het ministerieel besluit van 5 maart 2020 betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
– In diverse natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen mee brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook dringend vermeden worden. Een bos- of natuurbrand kan leiden tot de vernietiging van tientallen, soms honderden hectares aan waardevolle natuur. Dit heeft een ernstige impact op het voortbestaan van de aanwezige, vaak ook beschermde, habitats en soorten. Bovendien zijn er risico’s voor de veiligheid en volksgezondheid. Om al deze redenen is het noodzakelijk dringend een verbod op het maken van vuur uit te breiden en een rookverbod in te voeren in een brede waaier van bos- en natuurgebieden teneinde het risico op natuur- en bosbranden zo veel mogelijk te beperken.
– De bos- en natuurwetgeving bevat momenteel enkele bepalingen die het maken van vuur verbieden, doch slechts in welbepaalde gebieden. Deze wetgeving bevat geen expliciet rookverbod. Deze veiligheidsmaatregel wil aanvullend werken.
– Onder gecontroleerde omstandigheden en mits het naleven van de nodige voorzorgsmaatregelen kan tijdens kampen het maken van kamp- en/of kookvuren worden toegelaten door het Agentschap voor Natuur en Bos.
– Het moet evenwel mogelijk zijn om onder gecontroleerde omstandigheden kampvuren bij code geel toe te staan.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
– het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 20 en artikel 99;
– het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 35, § 2, 8°;
– het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Pin It on Pinterest