DIENST INTERNE ZAKEN (PERSONEEL EN ORGANISATIE)

Stafmedewerker (contractueel, 2 jaar, niveau B1-B3)

Inhoud van de functie:

Het formuleren van juridische adviezen, het ontwikkelen van initiatieven en het uitvoeren van diverse ondersteunende taken, teneinde bij te dragen tot een optimale en efficiënte werking van de gemeente. Samen met de medewerkers van het secretariaat en de personeelsdienst vorm geven aan een modern personeelsbeleid in de gemeente.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen.

Resultaatsgebieden

 • Coördineren en opvolgen van belangrijke dossiers en projecten
 • Organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de bestuursorganen moeten worden voorgelegd
 • Zorgen voor een projectmatig en gestructureerde aanpak van nieuwe projecten in het bestuur
 • Dagelijks juridische ondersteuning, zowel in individuele dossiers als wat het algemeen beleid betreft
 • Opvolgen van juridische en personeelsdossiers, van bij de voorbereiding tot de nazorg
 • Zorgen voor het effectief communiceren van rechtsregels en het opvolgen van relevante juridische wijzigingen
 • Advies verlenen aan de algemeen directeur en het schepencollege omtrent aangelegenheden die niet specifiek aan een dienst van het desbetreffende beleidsdomein kunnen worden toegewezen
 • In juridische dossiers samen met de secretaris optreden als contactpersoon tussen de gemeenteadministratie en andere diensten binnen de gemeente, de toezichthoudende overheid en andere externe organisaties
 • Uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek en meewerken aan het beleidsvoorbereidend werk
 • Signaleren van vastgestelde noden en behoeften vanwege de inwoners en het personeel, en het helpen mee ontwikkelen van en realiseren van initiatieven ter verbetering ervan
 • Mee opzetten en beheren van een systeem van interne controle
 • Voorbereiden van dossiers voor de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen
 • Onder leiding van de algemeen directeur en de administratief hoofdmedewerker instaan voor de voorbereiding en de afhandeling van de wekelijkse vergadering van het schepencollege
 • Onder leiding van de algemeen directeur en de administratief hoofdmedewerker instaan voor de voorbereiding en de afhandeling van de maandelijkse bijeenkomsten van de gemeenteraad
 • Meewerken aan de voorbereiding van het budget en de beleidsnota
 • Samenwerken met de gemeentelijke preventieadviseurs welzijn over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten.

 

Verruimende bepaling:

Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.

Opmerking:

Het is de bedoeling om:

 • via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 • de belangrijkste taken aan te halen

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.

——————————————————————————————

Wat verwachten we van jou? Een bachelordiploma en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: brutomaandwedde met 1 jaar ervaring*: 2.582,48 euro (geïndexeerd)

Naast een stabiele tewerkstelling ontvang je als medewerker van de gemeente Brakel ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques aan 7,80 euro (eigen bijdrage 1,09 euro), ecocheques (200 euro per gewerkt jaar), fietsvergoeding aan 0,24 euro per km, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst), glijdende werktijdregeling, opleidingsmogelijkheden, 33 dagen vakantie op jaarbasis.

* Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen als die relevant is voor de uitoefening van de functie.

!!! INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 26 januari 2022 !!!

U kan solliciteren door uw kandidatuur (begeleidende brief + CV + kopie diploma, rijbewijs en identiteitskaart) per post over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel of per mail: tamara.verspeeten@brakel.be

Meer info via tamara.verspeeten@brakel.be of 055/43.17.54

Pin It on Pinterest