De provincie Oost-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota downloaden of inkijken

pdf bestandkennisgevingsnota PL0268.pdf (1.19 MB)

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • op het provinciehuis van  Oost-Vlaanderen (Woodrow Wilsonplein 2 – 2000 Gent) en via zijn website oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Oost-Vlaanderen en via hun respectieve websites.

U moet uw reactie uiterlijk 27/08/2021   bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen (PL0268)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 – 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Pin It on Pinterest