De gemeenteraad keurde op 14 juni 2021 het definitief onteigeningsbesluit goed betreffende de herinrichting van de N48.

Bijlagen:

Overeenkomstig het onteigeningsdecreet, artikel 43 en 44 kan door de belanghebbenden het definitieve onteigeningsbesluit bestreden worden bij de Raad voor Vergunnningenbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachten het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges.

Beroepen tegen het definitieve onteigeningsbesluit worden ingesteld binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat als volgt:

  • hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien
  • hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen

Pin It on Pinterest