Adviesraad voor toerisme

Omschrijving

De Adviesraad Toerisme, met zetel in het gemeentehuis, werd opgericht en erkend als uitvoerend adviesorgaan om mee de toeristische troeven en mogelijkheden van Brakel uit te werken en uit te breiden. De aandacht gaat hierbij naar het toerisme in eigen gemeente, intergemeentelijk toerisme en verblijfstoerisme.

De adviesraad mag de gemeente, zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen adviseren over het door de gemeente gevoerde toeristisch beleid. Verder kan zij in dit kader, op eigen initiatief of op niet dwingende vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, enerzijds initiatieven en activiteiten organiseren, ondersteunen, bevorderen of coördineren, anderzijds de ontsluiting van het culturele, het artistieke en het natuurlijke patrimonium mee voortzetten.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit een stemgerechtigde leden en een bestuur. De Adviesraad Toerisme bestaat minstens uit de schepen voor toerisme, een ambtenaar van de Gemeente Brakel en de door de Algemene Vergadering verkozen voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.

Vergaderingen

De algemene vergadering vergadert minstens tweemaandelijks; met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Lid worden?

Iedereen met een bijzondere interesse in lokaal toeristisch beleid kan lid worden van de Adviesraad Toerisme. De kandidaturen worden dan behandeld tijdens een installatievergadering die zal georganiseerd worden in de loop van de maand september 2021.

 

Pin It on Pinterest