Dienst financiën

Hoofddeskundige Financiën (contractueel, 2 jaar, niveau B4-B5)

Inhoud van de functie: Als hoofddeskundige financiën sta je de financieel directeur bij in de invulling van zijn ambt. Je vervangt hem wanneer hij afwezig is en biedt ondersteuning bij de financiële activiteiten (plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) van gemeente en OCMW. Je bent bij uitstek een deskundige in onderstaande resultaatsgebieden.

Personeel

1° Ondersteunen en desgevallend vervangen van de financieel directeur

Als hoofddeskundige ondersteun je de financieel directeur in zijn taken; je vervangt de financieel directeur bij afwezigheid of verhindering.

 1. Beleidsrapportering en financiële planning

Je staat, in samenwerking met het MAT, mee in voor de opmaak van de voorontwerpen van de (opvolgende) beleidsrapporten en de financiële planning op lange termijn (meerjarenplan) en korte termijn (thesauriebeheer). Dit omvat o.a.:

 • Het mee opstellen van een meerjarenplan, bestaande uit een strategisch nota, een financiële nota en een toelichting
 • Het maken van simulaties ter voorbereiding van het meerjarenplan
 • Instaan voor thesauriebeheer, met respect voor het organisatiebeheersingssysteem
 • Het permanent bewaken van de kredieten en bijsturen indien nodig
 • Het voorbereiden van rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognoses, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten aan de raden, het college/vast bureau
 • Het opvolgen van de doelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan in functie van de decretale opvolgingsrapportering
 • Helpen uitwerken van omgevingsanalyses

 

3° Boekhouding en jaarrekening

Je kan een boekhouding voeren en afsluiten en bent in staat om – met de externe partner – mee in te staan voor het opstellen van de jaarrekening; Dit omvat o.a.:

 • Het voeren van de boekhouding en toezien op de correcte implementatie van de regels en procedures voor de boekhouding
 • De opmaak van de jaarrekening, die een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting omvat.
 • Toezien op de naleving van de diverse fiscale verplichtingen.
 • BTW-aangiftes en -overeenstemmingen.
 • Verdere implementatie van digitale processen met betrekking tot het domein financiën

 

4° Debiteurenbeheer

Je zorgt mee voor de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Dit omvat o.a.:

 • De voorbereiding van het uitvaardigen van dwangbevelen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
 • Het rapporteren over dwangbevelen aan de raden en het college / vast bureau.
 • Het behandelen en opvolgen van de moeilijke debiteuren- en subsidiedossiers.
 • Verrichtingen van alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval.
 • Het opvolgen van betekeningen

 

5° Rapportering en analyse

Je staat mee in voor de opmaak van de financiële analyses en rapporten om inzichten in financiële processen door te geven. Dit omvat o.a.:

 • De opvolging van de uitvoering van de decretaal voorziene rapporteringen.
 • Het voorbereiden van financiële analyses en ad hoc rapportering over belangrijke bestuursbeslissingen
 • Het voorbereiden van de rapportage van de financieel directeur aan de algemeen directeur over:
  • Het voorontwerp van de beleidsrapporten en opvolgingsrapportering
  • Het voeren en het afsluiten van de boekhouding
  • De financiële analyse en financiële beleidsadvisering
  • Het thesauriebeheer
 • Het jaarlijks toelichting verschaffen bij de jaarrekening aan de beleidsorganen en managementteam

6° Organisatiebeheersing

Je werkt mee aan het financiële luik van de opmaak van rapportering over het organisatiebeheersingssysteem en oefent ook preventieve controletaken uit.

 

Wat verwachten we van jou? Een bachelordiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B

Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring*: 3.133,80 euro (geïndexeerd)

 

Naast een stabiele tewerkstelling ontvang je als medewerker van de gemeente Brakel ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques aan 7,80 euro (eigen bijdrage 1,09 euro), ecocheques (200 euro per gewerkt jaar), fietsvergoeding aan 0,24 euro per km, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst), glijdende werktijdregeling, opleidingsmogelijkheden, 33 dagen vakantie op jaarbasis.

* Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen als die relevant is voor de uitoefening van de functie.

 

!!! INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET DINSDAG 29 JUNI 2021 !!!

 

Je kan solliciteren door je kandidatuur (begeleidende brief + CV + kopie diploma, rijbewijs en identiteitskaart) per post over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel of per mail: tamara.verspeeten@brakel.be

Meer info via tamara.verspeeten@brakel.be of 055/43.17.54

Pin It on Pinterest