Op dinsdagavond 27 augustus 2019 vond er een infovergadering plaats in Feestcomplex Europa voor de inwoners van de Hollebeekstraat.

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Zij bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Aquafin maakt plannen op voor een rioleringsproject in de Hollebeekstraat en Wouterbosweg in Brakel. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, maar zowel Aquafin als de gemeente Brakel vinden het belangrijk om de buurtbewoners nu al duidelijk te informeren. Op de infoavond kregen de aanwezigen informatie over de concrete timing en fasering.

Waarom deze werken?

Het doel van het project is de opname van de lozingspunten in de Remistebeek ter hoogte van de Hollebeekstraat, enerzijds in het zuidelijk deel van de Hollebeekstraat en anderzijds in het oostelijk deel van de Hollebeekstraat. Dit betekent dat in een gescheiden stelsel zal worden aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek.

De wegenis langs het tracé wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langsheen het tracé der werken.

Op onderstaande kaart kan je de aanduiding van de geplande werkzaamheden terugvinden.

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Als in de straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan ben je als eigenaar verplicht om het afvalwater van jouw woning onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door te verhinderen dat regenwater bij het afvalwater komt. We noemen dit ‘afkoppelen’. Een afkoppelingsdeskundige adviseert je over hoe je deze afkoppeling best aanpakt. De afkoppelingsdeskundige heeft het merendeel van de huizen reeds bezocht (en zal de resterende huizen nog bezoeken). De afkoppelingsdeskundige zal ook aanwezig zijn op de infoavond..
Lees hier meer over op onze website: www.aquafin.be > Particulieren > Waar werken we? > Afkoppelen van regen- en afvalwater.

Wanneer starten de werken?

Voordat we werkelijk kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet er nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken, plannen laten goedkeuren, allerhande vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden, … Dit maakt dat de werken vermoedelijk zullen starten in het voorjaar van 2020.

 

Foto infoavond

nieuws Infoavond Hollebeekstraat